Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2197

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 listopada 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 16 listopada 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w roku 2018 w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2371) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Wyraża się zgodę na zwiększenie w roku 2018 wielkości wynagrodzeń osobowych ujętych w załączniku nr 11 do ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 291) - plan finansowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - o kwotę 693 000 zł, finansowanych w ramach programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693).
2.  Źródło finansowania zwiększenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi dotacja celowa na finansowanie i współfinansowanie zadań mających na celu przygotowanie i wdrożenie programu "Rozwój przedsiębiorczości i innowacje" realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).