Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1486

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 sierpnia 2019 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 8 lipca 2019 r.
w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 11 kwietnia 1994 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 11 kwietnia 1994 r. (Dz. U. poz. 1410) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 4 października 2018 r. wypowiedział Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzoną w Warszawie dnia 11 kwietnia 1994 r. 1 , co zostało notyfikowane Rządowi Republiki Bułgarii dnia 16 października 2018 r. 2 .
Zgodnie z art. 13 ust. 1 umowy traci ona moc obowiązującą dnia 9 marca 2025 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 umowy, w odniesieniu do inwestycji dokonanych przed datą wejścia w życie wypowiedzenia umowy, tj. przed dniem 9 marca 2025 r., jej postanowienia pozostają w mocy do dnia 9 marca 2035 r.

1 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 11 kwietnia 1994 r., została ogłoszona w Dz. U. z 1995 r. poz. 322.
2 W notyfikacji Rzeczpospolita Polska oświadczyła również, że zgodnie z art. 30 ust. 3 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów, sporządzonej w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r., oraz międzynarodowym prawem zwyczajowym klauzula arbitrażowa zawarta w art. 9 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, która jest traktatem wcześniejszym, nie może być stosowana od dnia 1 maja 2004 r., to jest od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, ponieważ nie jest zgodna z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który jest traktatem późniejszym. Brak zgodności klauzul arbitrażowych zawartych w porozumieniach o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej został potwierdzony w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie C-284/16 Achmea. W świetle powyższego, trybunały arbitrażowe ustanowione na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji nie posiadają jurysdykcji do rozpoznania spraw z uwagi na brak ważnej zgody na arbitraż.