Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2046

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 listopada 2017 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 13 października 2017 r.
w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r. 1  (Dz. U. poz. 1107) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 9 sierpnia 2017 r. wypowiedział wyżej wymienioną konwencję.
Zgodnie z art. 16 ust. 2 konwencji jej wypowiedzenie przez Rzeczpospolitą Polską wchodzi w życie dnia 1 kwietnia 2018 r.
1 Tekst Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1995 r. poz. 625.