Wynagrodzenie zasadnicze asystentów i starszych asystentów prokuratorów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1192

Akt utracił moc
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 1 czerwca 2022 r.
w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów

Na podstawie art. 178 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2021 r. poz. 66, 1236 i 2052 oraz z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wysokość wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.
Wynagrodzenie zasadnicze asystentów i starszych asystentów prokuratorów określa załącznik do rozporządzenia.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów od dnia 1 stycznia 2022 r.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów (Dz. U. poz. 2378).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

TABELA WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO ASYSTENTÓW I STARSZYCH ASYSTENTÓW PROKURATORÓW

Lp.Jednostka organizacyjna prokuratury, w której jest zatrudniony

asystent / starszy asystent prokuratora

StanowiskoKwota w złotych
1Prokuratura Krajowa i prokuratura regionalnaAsystent prokuratora4200-6000
Starszy asystent prokuratora4600-6000
2Prokuratura okręgowaAsystent prokuratora4000-6000
Starszy asystent prokuratora4400-6000
3Prokuratura rejonowaAsystent prokuratora4000-6000
Starszy asystent prokuratora4200-6000