Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.47.295

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 31 maja 1921 r.
o wynagrodzeniu ławników-sądów pokoju.

Na podstawie art. 1-go ustawy z dnia 18 marca 1921 r. o wynagrodzeniu ławników sądów pokoju (Dz. Ustaw r. 1921 № 30, poz. 173) postanawiam, w porozumieniu z Mininistrem Skarbu co następuje:
§  1. Ławnicy sądów pokoju otrzymują, jako odszkodowanie za czas stracony, djety w wysokości 100 marek za każdy dzień posiedzenia.
§  2. Ławnik sądu pokoju, którego miejsce zamieszkania jest oddalone od siedziby sądu ponad 5 klm., otrzyma na żądanie po spełnieniu swego obowiązku niezależnie od djet wskazanych w § 1-ym, tytułem zwrotu kosztów podróży, cenę biletu II-ej klasy kolei żelaznej tam i z powrotem, w braku zaś komunikacji kolejowej po 15 marek od każdego choćby rozpoczętego kilometra drogi tam i z powrotem.
§  3. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje w okręgach sądów apelacyjnych warszawskiego i lubelskiego z mocą od dnia 1-go maja 1921 r.