Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych konwencji konsularnej między Polską a Rumunją, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Bukareszcie, dnia 17 grudnia 1929 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.60.483

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 lipca 1931 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 9 czerwca 1931 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji konsularnej między Polską a Rumunją, podpisanej wraz protokółem końcowym w Bukareszcie, dn. 17 grudnia 1929 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. 24 konwencji konsularnej między Polską a Rumunją, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Bukareszcie dn. 17 grudnia 1929 r., nastąpiła w Warszawie w dniu 9 czerwca 1931 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższej konwencji.