§ 26. - Wymagania i sposób postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.56.344

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 grudnia 2011 r.
§  26.
W pomieszczeniach, w których utrzymuje się świnie:
1)
hałas:
a)
nie powinien być stały lub wywoływany nagle,
b)
jego natężenie nie powinno przekraczać 85 dB;
2)
stężenie:
a)
dwutlenku węgla (CO2) nie powinno przekraczać 3 000 ppm,
b)
siarkowodoru (H2S) nie powinno przekraczać 5 ppm;
3)
koncentracja amoniaku (NH3) nie powinna przekraczać 20 ppm.