§ 24. - Wymagania i sposób postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.56.344

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 grudnia 2011 r.
§  24.
1.
Powierzchnia kojca, o którym mowa w § 19 ust. 1, powinna wynosić w przypadku utrzymywania:
1)
knurów pojedynczo - co najmniej 6 m2, a gdy krycie odbywa się w kojcu - co najmniej 10 m2;
2)
loch w okresie porodu i odchowu prosiąt ssących - co najmniej 3,5 m2;
3)
knurów pojedynczo i loszek hodowlanych o masie ciała od 30 do 110 kg - co najmniej 2,7 m2.
2.
W przypadku utrzymywania loch pojedynczo wymiary kojca, o którym mowa w § 19 ust. 1, powinny wynosić co najmniej:
1)
długość - długość zwierzęcia powiększona o 0,3 m, nie mniej jednak niż 2 m;
2)
szerokość - 0,6 m.
3.
Powierzchnia kojca, o którym mowa w § 19 ust. 1, w przeliczeniu na jedną sztukę powinna wynosić, w przypadku utrzymywania grupowo:
1)
knurów - co najmniej 6 m2;
2)
warchlaków i tuczników o masie ciała:
a)
do 10 kg - co najmniej 0,15 m2,
b)
powyżej 10 do 20 kg - co najmniej 0,2 m2,
c)
powyżej 20 do 30 kg - co najmniej 0,3 m2,
d)
powyżej 30 do 50 kg - co najmniej 0,4 m2,
e)
powyżej 50 do 85 kg - co najmniej 0,55 m2,
f)
powyżej 85 do 110 kg - co najmniej 0,65 m2,
g)
powyżej 110 kg - co najmniej 1 m2;
3)
knurków i loszek hodowlanych o masie ciała powyżej 30 do 110 kg - co najmniej 1,4 m2;
4)
loch - co najmniej 2,25 m2, przy czym w przypadku loch prośnych co najmniej 1,3 m2 powierzchni kojca powinno stanowić stałe podłoże i nie więcej niż 15 % tego podłoża - otwory odpływowe;
5)
loszek po pokryciu - co najmniej 1,64 m2, przy czym co najmniej 0,95 m2 powierzchni kojca powinno stanowić stałe podłoże i nie więcej niż 15 % tego podłoża - otwory odpływowe.
4.
Powierzchnia kojca, o której mowa w ust. 3 pkt 4 i 5, w przypadku utrzymywania w grupie loch lub loszek po pokryciu:
1)
do 5 sztuk - powinna być większa o 10 %;
2)
powyżej 39 sztuk - może być mniejsza o 10 %.
5.
W przypadku utrzymywania w gospodarstwie co najmniej 10 loch lub loszek, w okresie, o którym mowa w § 19 ust. 5, długość każdego z boków kojca powinna wynosić w przypadku grup:
1)
do 5 sztuk - co najmniej 2,41 m;
2)
powyżej 5 sztuk - co najmniej 2,81 m.