§ 15. - Wymagania i sposób postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.56.344

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 grudnia 2011 r.
§  15.
1.
Cielęta utrzymywane w systemie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, utrzymuje się w kojcu:
1)
pojedynczo;
2)
grupowo.
2.
W przypadku utrzymywania cieląt w kojcu pojedynczo:
1)
wymiary tego kojca powinny wynosić:
a)
szerokość - co najmniej wysokość cielęcia w kłębie,
b)
długość - co najmniej 1,1 długości ciała cielęcia mierzonej od czubka nosa do ogonowej krawędzi guza kulszowego;
2)
ściany tego kojca, z wyłączeniem kojca, w którym utrzymuje się chore cielęta, powinny być wykonane w sposób umożliwiający cielętom kontakt wzrokowy i fizyczny.
3.
Powierzchnia kojca w przypadku, gdy cielęta utrzymuje się w tym kojcu grupowo, w przeliczeniu na jedną sztukę powinna wynosić co najmniej:
1)
1,5 m2 - dla cieląt o masie ciała do 150 kg;
2)
1,7 m2 - dla cieląt o masie ciała powyżej 150 do 220 kg;
3)
1,8 m2 - dla cieląt o masie ciała powyżej 220 kg.
4.
W systemie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, powierzchnia, na której utrzymuje się cielęta, w przeliczeniu na jedną sztukę powinna wynosić co najmniej 5m2.
5.
Cielęta, z wyłączeniem cieląt utrzymywanych w systemie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, dogląda się co najmniej dwa razy dziennie.
6.
Cielęta utrzymywane w systemie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, do ukończenia 2. tygodnia życia utrzymuje się na ściółce.
7.
Miejsce do leżenia dla cieląt powinno być wygodne, czyste i odwodnione.