Wymagania dla przychodni weterynaryjnych. - Dz.U.2004.194.1991 - OpenLEX

Wymagania dla przychodni weterynaryjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.194.1991

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 16 sierpnia 2004 r.
w sprawie wymagań dla przychodni weterynaryjnych

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wymagania dla pomieszczeń, urządzeń, aparatury i sprzętu przychodni weterynaryjnej.
1.
Przychodnia weterynaryjna powinna mieścić się w odrębnym budynku lub lokalu albo stanowić wyodrębnioną część budynku lub lokalu przeznaczonego na inne cele, jeżeli pomieszczenia przychodni są wyraźnie oddzielone od innych pomieszczeń tego budynku lub lokalu.
2.
Pokój przyjęć, poczekalnia i sala zabiegowa powinny mieścić się:
1)
na poziomie terenu lub
2)
w suterenie, w rozumieniu przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jeżeli zapewnione jest oświetlenie naturalne dostosowane do rodzaju świadczonych usług.
3.
Pozostałe pomieszczenia przychodni weterynaryjnej mogą mieścić się na różnych kondygnacjach.
1.
Przychodnia weterynaryjna powinna mieć:
1)
odrębne wejście prowadzące bezpośrednio do pomieszczeń przychodni weterynaryjnej;
2)
podłogi wykonane z materiałów trwałych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych;
3)
miejsce do przechowywania dokumentacji weterynaryjnej, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych;
4)
przy pokoju przyjęć poczekalnię z miejscami siedzącymi;
5)
instalacje:
a)
wodną,
b)
elektryczną,
c)
grzewczą,
d)
kanalizacyjną;
6)
urządzenia zapewniające wymianę powietrza.
2.
W pokoju przyjęć ściany powinny być wykonane z materiałów gładkich, a przy umywalce z materiałów trwałych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych.
3.
W sali zabiegowej ściany, do wysokości 2 m, powinny być wykonane z materiałów gładkich, trwałych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych.
4.
W pokoju przyjęć i na zapleczu sanitarnym powinny znajdować się umywalki z doprowadzoną bieżącą ciepłą i zimną wodą, środki do mycia i odkażania rąk, ręczniki jednorazowego użytku oraz pojemnik na zużyte ręczniki.
5. 1
 Parapety w pomieszczeniach przychodni weterynaryjnej powinny być wykończone materiałem trwałym, gładkim, odpornym na działanie wody i środków dezynfekcyjnych i być łatwe do czyszczenia.
6. 2
 Grzejniki w pomieszczeniach przychodni weterynaryjnej powinny być gładkie i łatwe do czyszczenia.
7.
W pokoju przyjęć i sali zabiegowej okna powinny być otwierane lub uchylne, chyba że w pomieszczeniach tych jest zainstalowana klimatyzacja.
Powierzchnia i wysokość pomieszczeń przychodni weterynaryjnej powinna wynosić co najmniej:
1)
8 m2 i 2,2 m - w przypadku pokoju przyjęć;
2)
6 m2 i 2,2 m - w przypadku poczekalni;
3)
8 m2 i 2,2 m - w przypadku sali zabiegowej;
4)
3 m2 i 2,2 m - w przypadku zaplecza sanitarnego;
5)
3 m2 i 2,2 m - w przypadku zaplecza socjalnego.
Przychodnię weterynaryjną wyposaża się w:
1)
sprzęt i urządzenia do przechowywania produktów leczniczych, artykułów sanitarnych, sprzętu jednorazowego użytku i innych produktów medycznych zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta lub wynikającymi z ich właściwości;
2)
pojemniki na odpady, w tym na odpady weterynaryjne.
1.
Pokój przyjęć wyposaża się w:
1)
stół zabiegowy dostosowany wielkością do zakresu i rodzaju świadczonych usług weterynaryjnych, wykonany z materiału trwałego, łatwo zmywalnego i odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych;
2)
lampę bakteriobójczą;
3)
stetoskop.
2.
Urządzenia i sprzęt znajdujące się w pokoju przyjęć powinny być wykonane z materiałów trwałych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.
Salę zabiegową wyposaża się w:
1)
sprzęt umożliwiający podawanie tlenu;
2)
zestaw do intubacji dotchawiczej z rurkami intubacyjnymi i laryngoskopem, dostosowany do zakresu świadczonych usług weterynaryjnych;
3)
worek samorozprężny;
4)
sprzęt do dożylnego podawania leków;
5)
stetoskop;
6)
źródło światła bezcieniowego;
7)
autoklaw lub sterylizator na suche powietrze;
8)
stół zabiegowy dostosowany wielkością do zakresu i rodzaju świadczonych usług weterynaryjnych, wykonany z materiału trwałego, łatwo zmywalnego i odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych;
9)
lampę bakteriobójczą;
10)
pojemnik na odpady medyczne.
Przychodnię weterynaryjną wyposaża się w:
1)
przenośny sprzęt weterynaryjny,
2)
pojemniki zapewniające sterylność transportowanego sprzętu,
3)
sprzęt i urządzenia do przechowywania podczas transportu produktów leczniczych, artykułów sanitarnych, sprzętu jednorazowego użytku i innych produktów medycznych, zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta lub wynikającymi z ich właściwości

- w przypadku gdy usługi weterynaryjne są świadczone poza przychodnią weterynaryjną.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

1 § 3 ust. 5 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 2005 r. (Dz.U.05.174.1453) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 września 2005 r.
2 § 3 ust. 6 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 2005 r. (Dz.U.05.174.1453) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 września 2005 r.