Art. 9a. - Wyłączenie spod publicznej gospodarki lokalami domów jednorodzinnych oraz lokali w domach spółdzielni mieszkaniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.47.228 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 lipca 1972 r.
Art.  9a. 1

1.
Najemcom lokali w domach obejmujących do 20 lokali, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach, którzy nie przystąpią do spółdzielni, dostarczone zostaną lokale zastępcze równorzędne pod względem wyposażenia technicznego i odpowiadające normom zaludnienia; przekwaterowanie z lokalu samodzielnego może nastąpić jedynie do takiego lokalu. Lokale zastępcze dostarcza organ do spraw lokalowych prezydium właściwej rady narodowej.
2.
Najemcy lokali, którzy nie skorzystają z możliwości przekwaterowania do lokali zastępczych, opłacają czynsz najmu odpowiadający opłatom uiszczanym przez członków spółdzielni.
3.
Jeżeli najemcy, którzy nie skorzystali z możliwości przekwaterowania do lokali zastępczych, nie opłacają czynszu określonego w ust. 2 przez okres dłuższy niż dwumiesięczny i mimo udzielenia im dodatkowego terminu miesięcznego z uprzedzeniem o przekwaterowaniu nie uiszczą zaległego czynszu, podlegają przekwaterowaniu do lokali zastępczych określonych w ust. 1.
1 Art. 9a dodany przez art. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1972 r. (Dz.U.72.27.193) zmieniającej nin. ustawę z dniem 25 lipca 1972 r.