Wyłączenie przysiółków Bucze i Zagrody z gminy wiejskiej Mokrzyska, w powiecie brzeskim, województwie krakowskiem i utworzenie z nich gminy wiejskiej pod nazwą Bucze, w tymże powiecie i województwie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.43.360

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 czerwca 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 6 czerwca 1929 r.
o wyłączeniu przysiółków Bucze i Zagrody z gminy wiejskiej Mokrzyska, w powiecie brzeskim, województwie krakowskiem i utworzeniu z nich gminy wiejskiej pod nazwą Bucze, w tymże powiecie i województwie.

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 770) zarządzam co następuje:
Z gminy wiejskiej Mokrzyska w powiecie brzeskim, województwie krakowskiem wyłącza się przysiółki: Bucze i Zagrody i tworzy się z nich samodzielną gminę wiejską pod nazwą Bucze w tymże powiecie i województwie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 października 1929 r.