Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.10.82

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 grudnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ I MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 30 stycznia 1922 r.
w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 21 października 1921 r. o zarobkowem pośrednictwie pracy.

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 21 października 1921 r. o zarobkowem pośrednictwie pracy (Dz. U. R. P. № 88, poz. 647) zarządza się co następuje:
§  1. Osoby, które miały w dniu 10 grudnia 1921 r. pozwolenie władzy państwowej na trudnienie się zarobkowem pośrednictwem pracy na obszarze b. zaboru rosyjskiego, winny do dnia 10 marca 1922 r. wnieść do właściwego urzędu wojewódzkiego zaopatrzone w myśl obowiązujących przepisów markami stemplowemi podanie o pozwolenie wykonywania zarobkowego pośrednictwa pracy.

Do podania należy dołączyć:

a) oryginał lub notarjalnie uwierzytelniony odpis wydanego przez władze państwowe po* zwolenia (koncesji) na wykonywanie zarobkowego pośrednictwa pracy;
b) zaświadczenie właściwych władz, że petent jest obywatelem Polski;
c) świadectwo nienagannego prowadzenia się, wydane przez władze bezpieczeństwa publicznego;
d) regulamin przedsiębiorstwa i deklaracją zgodnie z § 2 niniejszego rozporządzenia.

Do czasu utworzenia Urzędu II instancji w Warszawie, wszystkie czynności urzędu wojewódzkiego, wymienione w niniejszem rozporządzeniu, w obrębie m. st. Warszawy pełnić będzie Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej.

§  2. Na obszarze całej Rzeczypospolitej, osoby, które miały w dniu 10 grudnia 1921 r. pozwolenie władzy państwowej na trudnienie się zarobkowem pośrednictwem pracy, winny do dnia 10 marca 1922 r. dożyć we właściwym urzędzie wojewódzkim regulamin i deklarację.

W regulaminie należy podać:

a) wysokość i warunki opłat za korzystanie z usług zarobkowego pośrednika pracy;
b) liczbę filji przedsiębiorstwa i ich adresy, jeżeli zarobkowy pośrednik oprócz przedsiębiorstwa głównego jest właścicielem jednej lub kilku filji.

W deklaracji należy wymienić:

a) imię i nazwisko petenta, datę i miejsce urodzenia, rodzaj zajęcia w okresie trzech lat przed otrzymaniem pozwolenia na prowadzenie zarobkowego pośrednictwa pracy, rodzaj zajęcia dodatkowego, o ile petent je obecnie posiada, miejsce zamieszkania, przynależność państwową, siedzibę biura;
b) w wypadkach, gdy zarobkowy pośrednik przy wykonywaniu swego zawodu korzysta lub pragnie korzystać z usług pomocników: Imię i nazwisko pomocnika, datę i miejsce urodzenia, rodzaj zajęcia w okresie trzech lat ostatnich, rodzaj zajęcia dodatkowego i miejsce zamieszkania pomocnika;
c) imię i nazwisko pełnomocnika lub dzierżawcy, o ile biuro pośrednictwa pracy nie było prowadzone dotychczas przez jego właściciela osobiście.
§  3. 1 Zarobkowi pośrednicy pracy na terenie całej Rzeczypospolitej, pragnący przenieść siedzibę przedsiębiorstwa do innej miejscowości lub prowadzić przedsiębiorstwo na innych zasadach, niż wy mieniono w dawnej koncesji, winni złożyć w urzędzie wojewódzkim podanie do Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej o udzielenie pozwolenia z dołączeniem dokumentów wymienionych w §§ 1 i 2 niniejszego rozporządzenia.
§  4. Po zawiadomieniu zarobkowego pośrednika pracy w b. zaborze rosyjskim przez urząd wojewódzki, o udzieleniu przez Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej pozwolenia na prowadzenie zarobkowego przedsiębiorstwa pośrednictwa pracy, petent winien w celu otrzymania odnośnego dokumentu złożyć w tymże urzędzie wojewódzkim kwit kasy skarbowej o złożeniu kaucji w myśl § 6 niniejszego rozporządzenia.
§  5. Zarobkowy pośrednik w b. zaborach austrjackim i pruskim, posiadający koncesje wydane przed dniem 10 grudnia 1921 r. w razie otrzymania zawiadomienia o udzieleniu mu przez Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej pozwolenia na prowadzenie zarobkowego przedsiębiorstwa pośrednictwa pracy w innem miejscu lub na innych zasadach, niż wymieniono w dawnej koncesji, - winien w celu otrzymania odnośnego dokumentu przedstawić we właściwym urzędzie wojewódzkim kwit kasy skarbowej o złożeniu kaucji w myśl § 6 niniejszego rozporządzenia.
§  6. 2 Kaucja zarobkowych przedsiębiorców pośrednictwa pracy wynosi:

dla przedsiębiorców, trudniących się pośrednictwem pracy dla wszelkich kategorji pracowników, - 10.000.000 mk.;

dla przedsiębiorców, trudniących się pośrednictwem pracy dla jednej kategorji pracowników, - 20.000.000 mk.

Kaucję składa się jako depozyt do dyspozycji Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej.

§  7. W razie, gdyby kaucja zarobkowego pośrednika pracy została zmniejszona na skutek Skazania zarobkowego pośrednika pracy na karę grzywny na podstawie art. 17 i art. 18 ustawy o zarobkowem pośrednictwie pracy, lub na skutek przymusowej egzekucji na podstawie prawomocnego wyroku sądowego na rzecz osób trzecich, zarobkowy pośrednik pracy winien w terminie tygodniowym dopełnić kaucję do poprzedniego wymiaru.
§  8. Podanie o odnowienie przez Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej pozwolenia na prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego pośrednictwa pracy zarobkowi pośrednicy pracy mogą składać do właściwego urzędu wojewódzkiego nie później, niż na 3 miesiące przed upływem terminu pozwolenia, udzielonego przez Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej.
§  9. Zarobkowy pośrednik pracy, pragnący korzystać przy wykopywaniu swego zawodu z usług pomocnika, powinien w ciągu siedmiu dni po zaangażowaniu go złożyć do właściwego urzędu wojewódzkiego podanie o zatwierdzenie pomocnika. W podaniu należy wymienić imię i nazwisko pomocnika, wiek, zamieszkanie, rodzaj zajęcia głównego i dodatkowego w okresie ostatnich 3 lat.

Pomocnik nie będzie zatwierdzony, a udzielone zatwierdzenie będzie cofnięte w wypadku, kiedy pomocnik nie daje swem postępowaniem gwarancji, że czynność pośrednictwa będzie wykonywana zgodnie z prawem i dobrym obyczajem.

§  10. 3 Zarobkowy pośrednik pracy może pobierać opłaty za zawarte przy jego pośrednictwie umowy pracy w wysokości, nieprzekraczającej norm ustalanych i ogłaszanych przez Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej.
§  11. Jeżeli właściciele przedsiębiorstwa nie dokonają formalności, przewidzianych w §§ 1, 2, 4 i 8 niniejszego rozporządzenia w terminach tamże oznaczonych, lub Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej nie udzieli lub cofnie zezwolenie na prowadzenie zarobkowego przedsiębiorstwa pośrednictwa pracy,-biuro ulegnie likwidacji w terminie określonym przez toż Ministerstwo.
1 § 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 listopada 1923 r. (Dz.U.23.126.1031) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 grudnia 1923 r.
2 § 6 zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 28 listopada 1923 r. (Dz.U.23.126.1031) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 grudnia 1923 r.
3 § 10 zmieniony przez § 4 rozporządzenia z dnia 28 listopada 1923 r. (Dz.U.23.126.1031) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 grudnia 1923 r.