Wykonanie ustawy z dnia 2 kwietnia 1925 r. o gołębiach pocztowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.103.899

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 listopada 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SPRAW WOJSKOWYCH, SPRAW WEWNĘTRZNYCH I SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17 listopada 1927 r.
w sprawie wykonania ustawy z dnia 2 kwietnia 1925 r. o gołębiach pocztowych.

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 2 kwietnia 1925 r. o gołębiach pocztowych (Dz. U. R. P. № 45, poz. 311) zarządza się co następuje:
Do art. 1.
Za gołębia pocztowego uważa się gołębia, który odpowiada opisowi i wzorowi podanemu w załączniku 1 do niniejszego rozporządzenia.

Do art. 2.

Władzą wojskową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 1925 r. o gołębiach pocztowych jest dowództwo okręgu korpusu, na którego terenie znajduje się powiatowa władza administracji ogólnej powołana do udzielania zezwoleń.

Zezwolenie na utrzymywanie i hodowlę gołębi pocztowych nie może być udzielane w wypadkach braku zgody na to ze strony właściwego dowództwa okręgu korpusu.

Przed udzieleniem zezwolenia, władza administracyjna stwierdzi, czy zachodzą warunki, wymagane przez art. 1 i 2 ustawy o gołębiach pocztowych, tudzież porozumie się z właściwą władzą wojskową.

Do art. 3.

Władza administracyjna może cofnąć zezwolenie z własnej inicjatywy, jeżeli osoba interesowana nie dopełni warunków i wymagań, zastrzeżonych w zezwoleniu, a cofnie je na żądanie właściwego dowództwa okręgu korpusu.

Do art. 4.

Osoba interesowana najpóźniej w ciągu 10 dni po upływie trzydziestodniowego terminu, oznaczonego w art. 4 ustawy o gołębiach pocztowych, zawiadomi właściwą władzę administracyjną o przystąpieniu do towarzystwa hodowców gołębi pocztowych. Jeżeli obowiązku tego nie dopełni z własnej winy, władza administracyjna cofnie zezwolenie.

Do art. 6.

Każdego gołębia pocztowego należy zaopatrzeć w:
1)
obrączkę rodową,
2)
odbicie pieczęci ze znakiem ochronnym, podanym w załączniku № 3 do niniejszego rozporządzenia.

Obrączkę rodową zakłada się na lewą nóżkę gołębia najpóźniej 6-go dnia po wylęgnięciu.

Na obrączce należy uwydatnić:

a)
liczbę, wskazującą do jakiego towarzystwa hodowców gołębi pocztowych należy hodowca,
b)
liczbę rzymską, wskazującą numer dowództwa okręgu korpusu, na którego terenie towarzystwo się znajduje,
c)
numer gołębia,
d)
rok lęgu,
e)
znak ochronny.

Pieczęć ze znakiem ochronnym należy odcisnąć na skrzydłach gołębia w ten sposób, by mogła być łatwo dostrzegalna. Pieczęci tych dostarczy zarządom poszczególnych towarzystw hodowców gołębi pocztowych Ministerstwo Spraw Wojskowych. Pieczęcie są własnością Ministerstwa Spraw Wojskowych i w razie likwidacji jakiegokolwiek towarzystwa hodowców, pieczęć należy zwrócić Ministerstwu Spraw Wojskowych.

Do art. 7.

Powiatowe władze administracji ogólnej prowadzić będą dla swych okręgów rejestry gołębi pocztowych oraz osób, uprawnionych do ich utrzymywania i hodowania. Wzór rejestru zawiera załącznik № 2 do niniejszego rozporządzenia.
Na podstawie rejestrów powiatowe władze administracji ogólnej prześlą na dzień pierwszego marca i pierwszego października każdego roku właściwemu dowództwu okręgu korpusu wykazy osób, uprawnionych do utrzymywania i hodowania gołębi pocztowych, z podaniem ilości posiadanych przez nie gołębi pocztowych.
Osoby, które otrzymały zezwolenie na utrzymywanie i hodowanie gołębi pocztowych, powinny zgłosić powiatowej władzy administracji ogólnej ilość posiadanych gołębi w ciągu 14 dni po otrzymaniu zezwolenia.

Do art. 8.

Każde towarzystwo hodowców gołębi pocztowych winno zgłaszać w ciągu dni 14 powiatowej władzy administracji ogólnej każde przystąpienie lub wystąpienie z towarzystwa członka uprawnionego do utrzymywania i hodowania gołębi pocztowych. Na podstawie tych zgłoszeń władza admistracyjna prowadzi rejestry, wymienione w § 7.
Towarzystwa hodowców gołębi pocztowych obowiązane są prowadzić dokładny wykaz swych członków oraz posiadanych przez nich gołębi.

Warunki przystąpienia lub wystąpienia członka normuje statut danego towarzystwa, zatwierdzony przez właściwą władzę.

Powiatowa władza administracji ogólnej, która wydała zezwolenie na utrzymywanie i hodowanie gołębi pocztowych, cofnie to zezwolenie o ile osoba, która otrzymała zezwolenie, nie została z własnej winy przyjęta w ciągu dni trzydziestu do jednego z krajowych towarzystw hodowców gołębi pocztowych. Na wypadek, gdyby osoba uprawniona wystąpiła, lub też w inny sposób przestała być członkiem takiego towarzystwa, zezwolenie cofnięte zostanie, o ile osoba ta do dni trzydziestu od daty opuszczenia towarzystwa nie przedłoży z własnej winy dowodu przyjęcia na członka innego krajowego towarzystwa.

Orzeczenie o cofnięciu zezwolenia wydaje władza administracyjna, która udzieliła zezwolenia.

Do art. 9.

O ogólnych zmianach w stanie posiadania gołębi pocztowych powinien hodowca w ciągu trzech dni zawiadomić zarząd swego towarzystwa. Na podstawie tych zawiadomień zarządy towarzystw zawiadamiają 1 lutego i 1 września każdego roku powiatową władzę administracji ogólnej o ogólnych zmianach, zaszłych w stanie posiadania gołębi pocztowych u ich członków.

Ponadto nabywcy i zbywcy gołębi pocztowych winni niezwłocznie zgłosić odnośnej powiatowej władzy administracji ogólnej o zmianach w stanie posiadania, wynikłych z obrotu gołębiami pocztowemi, podając przytem swe imiona, nazwiska i adresy, numery gołębi, stowarzyszenia, do których należą, oraz numery swych zezwoleń.

Do art. 10.

Każda osoba, która przyłapała gołębia pocztowego winna bezzwłocznie oddać go do najbliższego posterunku policji państwowej, lub najbliższego urzędu gminnego, celem przekazania go posterunkowi.

Posterunek policji państwowej, któremu oddano gołębie pocztowe, przyłapane lub przybłąkane, zwraca je bezpośrednio właścicielowi, o ile jest on wiadomy, posiada zezwolenie i mieszka w tej samej miejscowości lub w najbliższej okolicy. W innych wypadkach posterunek policji państwowej prześle oddane gołębie zarządowi najbliższego towarzystwa hodowców.

Jeżeli gołąb pochodzi z wojskowej stacji gołębi pocztowych, należy oddać go do najbliższego gołębnika wojskowego za zwrotem kosztów utrzymania i przesyłki.

Jeżeli przy zabłąkanym lub przyłapanym gołębiu pocztowym zostanie znaleziona depesza względnie z innych oznak poznać można, że przynosi on wiadomość (stampila na piórach i t. p.), posterunek policji państwowej powinien przesłać gołębia niezwłocznie wraz z depeszą właściwej powiatowej władzy administracji ogólnej.

Władza administracyjna po zdjęciu depeszy, przesyła gołębia albo wprost do właściciela, o ile jest on z depeszy wiadomy i posiada zezwolenie na hodowlę i utrzymywanie gołębi pocztowych, albo do zarządu towarzystwa hodowców gołębi pocztowych.

Do art. 11.

Zakaz tępienia gołębi pocztowych obejmuje także zakaz urządzania na gołębie wszelkich pułapek lub sideł niebezpiecznych dla ruchu i lotu gołębi pocztowych, oraz zakaz utrzymywania ruchomych klatek na gołębnikach.

Do art. 12.

Zezwolenie na wywóz pocztowych gołębi zagranicę i na przywóz z zagranicy udziela wojewódzka władza administracji ogólnej po porozumieniu się z dowództwem okręgu korpusu, na którego terenie hodowca zamieszkuje.

Do art. 14.

Podanie o zezwolenie na puszczenie gołębi pocztowych przez granicę Państwa winien starający się wnieść do Ministerstwa Spraw Wojskowych przez dowództwo okręgu korpusu, na którego terenie zamieszkuje. Zezwolenia udziela Ministerstwo Spraw Wojskowych na wniosek dowództwa korpusu.
Władzą administracyjną I instancji w rozumieniu art. 14 ustawy o gołębiach pocztowych jest graniczna powiatowa władza administracji ogólnej, przez której teren gołębie mają być puszczone.

Do art. 15 i 16.

Każdy właściciel i posiadacz gołębi pocztowych obowiązany jest na żądanie organów bezpieczeństwa przedstawić zezwolenie na utrzymywanie i hodowanie gołębi pocztowych.

Do art. 17 i 18.

W wypadkach mobilizacji może być wydany przez Ministerstwo Spraw Wojskowych zakaz tresowania i ćwiczenia gołębi pocztowych.
Zarządzenie o odstąpieniu gołębi pocztowych w wypadku wskazanym w art. 17 ustawy o gołębiach pocztowych wydaje powiatowa władza administracji ogólnej. W zarządzeniach tych władza administracyjna wskaże czas i miejsce odstawienia gołębi, ich ilości i rodzaj. O ile zarządzenia władzy administracyjnej nie stanowią inaczej, właściciele i posiadacze gołębi pocztowych odstawić winni do najbliższego zarządu towarzystwa hodowców najmłodszy rocznik, załączając przytem pisemny wykaz ilości i rodzaju odstawionych gołębi.

Pobranie gołębi na własność Państwa odbędzie się w trybie określonym w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1927 r. o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów dla celów obrony Państwa (Dz. U. R. P. № 98, poz. 859).

Wywłaszczone na zasadzie art. 18 ustawy o gołębiach pocztowych na rzecz Państwa gołębie pocztowe przesyła powiatowa władza administracji ogólnej do właściwych dowództw okręgów korpusu, o ile dowództwo okręgu korpusu nie wydało odmiennych zarządzeń.

Jeżeli wojewódzka władza administracji ogólnej wskutek odwołania uchyli decyzję o wywłaszczeniu, wydaną przez powiatową władzę administracji ogólnej, właściwe dowództwo okręgu korpusu zarządzi zwrot właścicielowi wywłaszczonych gołębi, lub zapłaci za nie równowartość pieniężną według cen targowych w dniu wypłaty.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  № 1

Wzór i opis gołębia pocztowego.

Wzrost średni, muskularna budowa ciała. Postawa śmiała, dumna, upierzenie pełne, dobrze przylegające do ciała. Barwa upierzenia - rozmaita. Przy upierzeniu ciemnem, upierzenie szyi lśniące.

Głowa kształtna i proporcjonalna, czoło nieco wysunięte. Oczy otacza mięsisty pierścień ochronny o tle szarem lub różowem z jasnym lub białym odcieniem.

Wyraz oczu żywy i energiczny, łagodniejszy zaś nieco u samicy.

Barwa oczu różnorodna.

Dziób proporcjonalny, lekko zagięty, twardy i gładki. Około 3/4 dzioba pokryte jest narością o zabarwieniu i odcieniu oczu. Narość ma być gładka i bez zmarszczek.

Szyja proporcjonalna, silniejsza u samca, delikatniejsza u samicy.

Pierś szeroka i dobrze rozwinięta.

Skrzydła złożone przylegają dobrze do korpusu, a końce skrzydeł krzyżują się nad ogonem.

Duże pióra skrzydeł t. zw. lotki zachodzą jedne na drugie przy skrzydle normalnie złożonem.

Duże pióra ogona zwane sterówkami posiadają szerokie chorągiewki po obu stronach stosiny. Ogon złożony powinien być wąski, a rozłożony przyjmuje formę wachlarza, przyczem sterówki od środkowej strony zachodzą jedna na drugą.

grafika

ZAŁĄCZNIK  № 2

Wykaz zgłoszeń osób uprawnionych do utrzymywania i hodowania gołębi pocztowych oraz rejestru gołębi pocztowych.

Lp.Imię i nazwiskoMiejsce zamieszkaniaMiejsce utrzymania gołębiData, liczba zezwoleniaStan gołębiNazwa TowarzystwaData wstąpieniaData wystąpieniaUwagi

ZAŁĄCZNIK  № 3