Oddział 3 - Inwalidzka komisja odwoławcza. - Wykonanie ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim z dnia 17 marca 1932 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.5.32

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1951 r.

Oddział  3.

Inwalidzka komisja odwoławcza.

§  47.
(1)
Do rozstrzygania odwołań od orzeczeń inwalidzkich komisyj rewizyjno - lekarskich powołane są inwalidzkie komisje odwoławcze przy wojewódzkich władzach administracji ogólnej.
(2)
Strona może prosić wojewodę (Komisarza Rządu na m. st. Warszawę), na którego obszarze działania zostało wydane zaskarżone orzeczenie, by odwołanie było rozstrzygnięte przez inwalidzką komisję odwoławczą przy tej wojewódzkiej władzy administracji ogólnej, na której obszarze strona zamieszkuje w chwili wniesienia odwołania.
§  48.
Od orzeczeń inwalidzkich komisyj rewizyjno - lekarskich Konsulatów R. P. we Francji i w Belgji służy odwołanie do inwalidzkiej komisji odwoławczej Konsulatu Generalnego R. P. w Paryżu.
§  49. 3
(uchylony).
§  50. 4
(uchylony).
§  51.
W skład inwalidzkiej komisji odwoławczej Konsulatu Generalnego R. P. w Paryżu wchodzą: przewodniczący i 4 członków, z których 2 powinno być lekarzami.
§  52.
Członków inwalidzkiej komisji odwoławczej Konsulatu Generalnego R. P. w Paryżu mianuje na wniosek Konsula Generalnego R. P. w Paryżu Minister Spraw Zagranicznych w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej, Ministrem Skarbu i Ministrem Spraw Wojskowych.
§  53.
Inwalidzka komisja odwoławcza nie jest związana zakresem żądań strony ani orzeczeniem inwalidzkiej komisji rewizyjno - lekarskiej i orzeka W kwestjach, rozstrzygniętych przez tę komisję bez względu na to, czy strona odwołała się od całego orzeczenia, czy od jego części, czy też wogóle nie odwołała się, lecz zgłoszony został sprzeciw przewodniczącego lub członka inwalidzkiej komisji rewizyjno - lekarskiej (§ 34 ust. 2).
§  54.
(1)
Do ważności orzeczenia inwalidzkiej komisji odwoławczej wymagany jest udział wszystkich członków komisji, jednak brak przedstawiciela inwalidów nie wpływa na ważność orzeczenia. Orzeczenia zapadają większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
(2)
Orzeczenie inwalidzkiej komisji odwoławczej jest ostateczne w administracyjnym toku instancyj.
§  55.
Odwołanie od orzeczenia inwalidzkiej komisji rewizyjno - lekarskiej wnosi się przez właściwego starostę, który po dołączeniu akt przesyła je niezwłocznie inwalidzkiej komisji odwoławczej.
§  56.
(1)
Przewodniczący inwalidzkiej komisji odwoławczej przekazuje sprawę na posiedzenie niejawne:
1)
jeżeli odwołanie wniesiono po terminie wskazanym w art. 75 lub przez osobę nieuprawnioną;
2)
jeżeli w sprawie został założony sprzeciw przez przewodniczącego lub jednego z członków inwalidzkiej komisji rewizyjno - lekarskiej;
3)
jeżeli zachodzi potrzeba uzupełnienia postępowania wyjaśniającego;
4)
w celu stwierdzenia, czy obecność strony na rozprawie nie jest konieczna.
(2)
Sprawy na posiedzeniu niejawnem rozstrzyga inwalidzka komisja odwoławcza w drodze uchwały.
§  57.
Inwalidzka komisja odwoławcza odrzuca odwołanie wniesione po terminie wskazanym w art. 75 lub przez osobę nieuprawnioną.
§  58.
Jeżeli inwalidzka komisja odwoławcza uzna sprzeciw przewodniczącego lub jednego z członków inwalidzkiej komisji rewizyjno - lekarskiej za nieuzasadniony, odrzuca sprzeciw, w przeciwnym razie przekazuje sprawę na rozprawę.
§  59.
Jeżeli inwalidzka komisja odwoławcza uzna, że zachodzi potrzeba uzupełnienia postępowania wyjaśniającego, wskaże w uchwale w jakim kierunku to postępowanie powinno być uzupełnione.
§  60.
Stronę należy wezwać na rozprawę, jeżeli zarzuty odwołania dotyczą stopnia utraty (ogólnej utraty) zdolności zarobkowej (art. 5a); w innych przypadkach inwalidzka komisja odwoławcza wzywa stronę, gdy uzna to za konieczne.
§  61.
Odpisu uchwał nie doręcza się stronie, z wyjątkiem przypadku przewidzianego w § 57. Uchwała w tym przypadku powinna zawierać uzasadnienie z podaniem przepisów prawnych.
§  62.
W zakresie nieunormowanym przepisami oddziału niniejszego do inwalidzkich komisyj odwoławczych stosuje się odpowiednie przepisy oddziału 2, dotyczące inwalidzkich komisyj rewizyjno-lekarskich.
3 § 49 uchylony przez § 7 ust. 2 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 1948 r. w sprawie wyznaczania władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego (Dz.U.48.35.241) z dniem 1 września 1948 r.
4 § 50 uchylony przez § 7 ust. 2 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 1948 r. w sprawie wyznaczania władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego (Dz.U.48.35.241) z dniem 1 września 1948 r.