Wykonanie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu kwasu... - Dz.U.1923.38.261 - OpenLEX

Wykonanie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu kwasu octowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.38.261

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 1 kwietnia 1923 r.
w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu kwasu octowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Na mocy § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu kwasu octowego (Dz. U. R. P. № 34 poz. 223) zarządza się co następuje:
Zapasy kwasu octowego, znajdujące się w dniu wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu kwasu octowego (Dz. U. R. P. № 34 poz. 223) poza wytwórnią kwasu octowego lub składu celnego podlegają dodatkowemu opodatkowaniu w wysokości 2.700 Mk. za 1 kg. kwasu bezwodnego. Od dodatkowego opodatkowania wolne są zapasy kwasu octowego poniżej 1 kg. mocy 80%.

Posiadacze podlegających dodatkowemu opodatkowaniu zapasów kwasu octowego winni zgłosić pisemnie w 3 egzemplarzach cały zapas kwasu octowego w b. zaborze rosyjskim właściwemu inspektorowi kontroli skarbowej, a w b. zaborze austrjackim i pruskim najbliższemu oddziałowi kontroli skarbowej, podając wagę i moc kwasu octowego, tudzież miejscowość i miejsce przechowania tegoż.

Odbiorcy posyłek kwasu octowego, wysianych przed dniem wejścia w życie na wstąpię powołanego rozporządzenia Rady Ministrów, a odebranych po tym dniu obowiązani są zgłosić je powyżej wymienionym urzędom w przeciągu 3 dni po odbiorze.

Przyjmujący zgłoszenie zbada ścisłość dat wniesionego zgłoszenia, potwierdzi na wszystkich egzemplarzach zgłoszenia dzień zgłoszenia, kwotę należnego dodatkowego podatku i kasę skarbową, w której należy uiścić ten podatek.

Jeden egzemplarz zgłoszenia zwróci ten organ zgłaszającemu, drugi prześle kasie skarbowej, a trzeci po wpisaniu don daty uiszczenia podatku prześle w drodze służbowej izbie skarbowej.

Zgłaszający winien uiścić przypadający dodatkowy podatek w ciągu dni trzech, licząc od dnia doręczenia wymiaru. Niezapłacony w terminie dodatkowy podatek należy ściągnąć w drodze przymusowej w sposób przepisany dla podatków bezpośrednich i to wraz z kosztami i odsetkami zwłoki obliczonemi po 1% miesięcznie od dnia płatności.

Kasy skarbowe obowiązane są zapisać pobrany dodatkowy podatek w rejestrze dodatkowych opłat od kwasu octowego i wydać wpłacającemu pokwitowanie z odbioru.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.