Wykonanie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 1924 r. o obowiązku i sposobie pokrywania wydatków przez związki komunalne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.18.104

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 lipca 1926 r.

ROZPORZĄDZENIE II
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH ORAZ MINISTRA SKARBU
z dnia 3 lutego 1926 r.
w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 1924 r. o obowiązku i sposobie pokrywania wydatków przez związki komunalne. *

Na podstawie § 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 1924 r. o obowiązku i sposobie pokrywania wydatków przez związki komunalne (Dz. U. R. P. № 51, poz. 522) zarządza się co następuje:
Do § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej.

Każdy przewidziany w budżecie wydatek może być uskuteczniony tylko na ten cel, na który jest w budżecie przeznaczony i tylko w granicach przewidzianego kredytu.

Zwiększenie kredytu przez odpowiednie zmniejszenie innych kredytów, przewidzianych w budżecie, może mieć miejsce tylko na podstawie uchwały organu związku komunalnego, właściwego do uchwalania budżetu, zatwierdzonej przez władzę nadzorczą, właściwą do zatwierdzania budżetu. Uchwała taka może zawierać ogólne upoważnienie zarządu związku komunalnego do przenoszenia kredytów w budżecie zwyczajnym, lecz tylko w obrębie grup wydatków, które według przyjętej przez każdy związek komunalny zasady podziału wydatków w budżecie stanowią grupy najdrobniejsze.

W razie, gdy kredyt przewidziany w budżecie okaże się niewystarczającym i gdy nie może być zwiększony przez odpowiednie zmniejszenie innych kredytów, jako też w razie potrzeby dokonania wydatku w budżecie nieprzewidzianego, zarząd związku komunalnego postąpi w myśl przepisów, zawartych w ustępach: drugim i trzecim § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej.

Kredyty przewidziane w budżecie związku komunalnego ważne są tylko do dnia 31 grudnia roku budżetowego. Po upływie tego dnia nie mogą być dokonywane żadne wydatki na rachunek roku ubiegłego, chociażby odnośne kredyty zostały niewyczerpane. Wyjątek stanowią tylko takie wydatki, które muszą być dokonane wskutek zobowiązań, zaciągniętych w roku ubiegłym przez związek komunalny w granicach kredytów, które były przewidziane w budżecie na pokrycie tych wydatków. Wydatki takie dokonywane być mogą w ulgowym okresie budżetowym, który trwać może najpóźniej do końca stycznia nowego roku budżetowego i powinny być uwidocznione w sprawozdaniu rachunkowem z wykonania budżetu ubiegłego roku. Po ukończeniu okresu ulgowego mogą być wydatki z roku ubiegłego, o których wyżej mowa, pokrywane tylko z kredytów nowego roku budżetowego.

Nadwyżka dochodów nad rozchodami, spowodowana bądź zaoszczędzeniem preliminowanych kredytów, bądź wpływami dochodów ponad preliminowane kwoty, powinna być użyta na pokrycie wydatków następnego roku budżetowego.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Z tym dniem wchodzą też w życie przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, zawarte w ustępach: drugim, trzecim i czwartym § 12.
* Z dniem 29 lipca 1926 r. niniejsze rozporządzenie utraciło moc, z wyjątkiem przepisu zawartego w zdaniu drugiem § 2, zgodnie z § 61 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie wykonania § 11 punkt b) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 1924 r. o obowiązku i sposobie pokrywania wydatków przez związki komunalne oraz niektórych innych paragrafów tegoż rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej (Dz.U.26.75.433).