Rozdział 9 - Szczegółowe zasady i tryb sporządzania informacji podatkowych - Wykonanie niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.40.463

Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 2001 r.

Rozdział  9

Szczegółowe zasady i tryb sporządzania informacji podatkowych

§  23.
1.
Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane na pisemne żądanie organu podatkowego do sporządzania i przekazywania informacji o zdarzeniach wynikających z dwustronnych lub wielostronnych stosunków cywilnoprawnych, zwanych dalej "transakcjami", mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, z którymi dokonano transakcji.
2.
Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, których dotyczy obowiązek określony w ust. 1, sporządzają informacje o transakcjach dokonanych z tym samym podmiotem, jeżeli suma należności albo suma zobowiązań w roku podatkowym przekroczy równowartość 10.000 EURO.
3.
Wzór informacji, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.
4.
Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli osoby te, zgodnie z odrębnymi przepisami, są obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub wystawiły rachunki stwierdzające wykonanie umowy cywilnoprawnej.
5.
Osoby fizyczne, których dotyczy obowiązek określony w ust. 4, sporządzają informacje o transakcjach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia, jeżeli wartość należności albo zobowiązania z jednorazowej transakcji przekracza równowartość 3.000 EURO.
6.
W przypadku gdy suma należności albo suma zobowiązań wynikających z transakcji dokonanych w roku podatkowym z tym samym kontrahentem przez osoby, o których mowa w ust. 5, przekroczy równowartość 10.000 EURO - obowiązek sporządzenia informacji dotyczy wszystkich transakcji.
7.
Informacje, o których mowa w ust. 1, 2 i 4-6, sporządza się za okresy wskazane w żądaniu urzędu skarbowego i przekazuje do tego urzędu w terminie 30 dni od dnia doręczenia żądania.
§  24.
1.
Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są obowiązane, bez wezwania przez organ podatkowy, do sporządzania i przekazywania informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, jeżeli:
1)
ten nierezydent, bezpośrednio lub pośrednio, bierze udział w zarządzaniu lub kontroli rezydenta, będącego stroną umowy, której dotyczy informacja, albo posiada udział w kapitale tego podmiotu, uprawniający do co najmniej 5% wszystkich praw głosu, lub
2)
rezydent obowiązany do sporządzenia informacji, bezpośrednio lub pośrednio, bierze udział w zarządzaniu lub kontroli nierezydenta będącego stroną umowy, której dotyczy informacja, albo posiada udział w kapitale tego nierezydenta, uprawniający do co najmniej 5% wszystkich praw głosu, lub
3)
inny rezydent lub inny nierezydent równocześnie bierze udział, bezpośrednio lub pośrednio, w zarządzaniu lub kontroli podmiotów będących stronami umowy, której dotyczy informacja, albo posiada udziały w kapitałach tych podmiotów, uprawniające do co najmniej 5% wszystkich praw głosu, lub
4)
ten nierezydent posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu odrębnych przepisów

- i jeżeli podmiot obowiązany do sporządzenia i przekazania informacji wiedział lub mógł wiedzieć, przy zachowaniu należytej staranności, o fakcie posiadania takich udziałów przez rezydenta bądź nierezydenta lub o fakcie posiadania przez nierezydenta przedsiębiorstwa, oddziału lub przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.
Obowiązek, o którym mowa:
1)
w ust. 1 pkt 1-3 - dotyczy rezydentów w zakresie umów, które zostały zawarte w roku podatkowym z tym samym nierezydentem, a suma należności albo suma zobowiązań wynikająca z tych umów przekracza równowartość 300.000 EURO,
2)
w ust. 1 pkt 4 - dotyczy rezydentów w zakresie umów, z których jednorazowa wartość należności albo zobowiązań przekracza równowartość 5.000 EURO.
3.
Informacje, o których mowa w ust. 1, sporządza się za rok podatkowy według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia i przesyła się urzędom skarbowym właściwym ze względu na siedzibę (miejsce zamieszkania) podmiotu sporządzającego informację, w terminie do ostatniego dnia trzeciego miesiąca, licząc od zakończenia tego roku podatkowego.
§  25.
1.
W informacjach, o których mowa w § 23 i 24, uwzględnia się transakcje, których dokonanie potwierdzone zostało umową sporządzoną w formie pisemnej lub wystawioną fakturą albo rachunkiem i wykazuje się wartość należności lub zobowiązania określoną w tych dokumentach.
2.
Wartości wyrażone w EURO przelicza się na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym na dzień rozpoczęcia roku podatkowego, w którym dokonano transakcji.
3.
Obowiązek, o którym mowa w § 23 i 24, nie dotyczy:
1)
transakcji dokonanych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych,
2)
transakcji wynikających z umów kredytu albo pożyczki zawartych przez banki i agencje rządowe z osobami wymienionymi w § 23 ust. 1 lub z nierezydentami w rozumieniu prawa dewizowego, jeżeli te osoby nie pozostają w związkach, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 1-3,
3)
transakcji objętych, zgodnie z odrębnymi przepisami, tajemnicą państwową lub bankową,
4)
transakcji związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnot samorządowych, w szczególności z usługami komunalnymi.
§  26.
1.
Organy lub jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej przekazują ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, na jego żądanie, informacje o umowach zawartych z:
1)
nierezydentami w rozumieniu prawa dewizowego,
2)
osobami lub jednostkami wymienionymi w art. 82 § 1 pkt 1 ustawy.
2.
Informacje podatkowe przekazywane przez organy lub jednostki wymienione w ust. 1 zawierają następujące dane: imię i nazwisko lub nazwę (firmę) kontrahenta, datę zawarcia umowy oraz wartość jej przedmiotu.
3.
Informacje, o których mowa w ust. 2, są przekazywane w terminie 30 dni od dnia doręczenia żądania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.
4.
Przekazanie informacji następuje w trybie przewidzianym dla dokumentów zawierających wiadomości stanowiące tajemnicę służbową w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.
5.
W sprawach, o których mowa w ust. 1-4, nie stosuje się przepisów § 23-25.
§  27.
Główny Urząd Ceł jest obowiązany przekazywać ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacje dotyczące przywozu towarów z zagranicy, dokonywanego przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w terminach:
1)
do dnia 31 sierpnia - za pierwsze półrocze roku kalendarzowego,
2)
do ostatniego dnia lutego - za drugie półrocze poprzedniego roku kalendarzowego.
§  28.
1.
Płatnicy i inkasenci, którzy potrącają przysługujące im wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków, są obowiązani do przesyłania informacji urzędowi skarbowemu, któremu, zgodnie z odrębnymi przepisami, przekazują pobrane podatki.
2.
Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:
1)
dane identyfikujące płatnika lub inkasenta,
2)
kwotę pobranych podatków,
3)
kwotę wpłaconych podatków,
4)
kwotę potrąconego wynagrodzenia.
3.
Informacje są przesyłane bez wezwania, w terminach przewidzianych do składania deklaracji, na podstawie których płatnicy lub inkasenci dokonują rozliczenia pobranych podatków, a jeżeli nie są obowiązani do składania tych deklaracji - w terminie do złożenia informacji o pobranych podatkach lub zaliczkach na podatek.
4.
Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się, jeżeli w deklaracjach lub informacjach, które są składane przez płatników lub inkasentów na podstawie odrębnych przepisów, płatnik zamieści informację o pobranym wynagrodzeniu w rubryce "wyjaśnienie różnicy między kwotą pobranego podatku a kwotą wpłaconego podatku" lub w innej rubryce, która jest przeznaczona do zamieszczania informacji o pobranym wynagrodzeniu.