Rozdział 6 - Rejestr zastawów skarbowych - Wykonanie niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.40.463

Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 2001 r.

Rozdział  6

Rejestr zastawów skarbowych

§  7.
1.
Zastaw skarbowy jest wpisywany do rejestru zastawów skarbowych w dniu jego ustanowienia.
2.
Przekazanie informacji z rejestrów zastawów skarbowych do Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych następuje nie później niż następnego dnia po dokonaniu wpisu do rejestru zastawów skarbowych.
3.
Rejestry zastawów skarbowych oraz Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych są prowadzone przy zastosowaniu techniki informatycznej.
§  8.
Wysokość opłaty za wydanie wypisu:
1)
z rejestru zastawów skarbowych - wynosi 20 zł,
2)
z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych - wynosi 50 zł.
§  9.
Wzór rejestru zastawów skarbowych oraz wzór Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych określają załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia.