Rozdział 13 - Przepisy końcowe - Wykonanie niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.40.463

Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 2001 r.

Rozdział  13

Przepisy końcowe

§  38.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 162, poz. 1124 i z 1998 r. Nr 75, poz. 487).
§  39.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 maja 2001 r.