Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Wykonanie niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.40.463

Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 2001 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.
1.
Rozporządzenie określa:
1)
właściwość rzeczową organów podatkowych w sprawach związanych ze stosowaniem ulg w zapłacie zobowiązań podatkowych,
2)
właściwość miejscową organów podatkowych w przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę właściwości miejscowej w trakcie roku podatkowego,
3)
szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia płatników i inkasentów,
4)
wzór formularza oświadczenia o posiadanych nieruchomościach i przysługujących prawach majątkowych, mogących być przedmiotem hipoteki,
5)
wzory rejestrów zastawów skarbowych, sposób prowadzenia tych rejestrów oraz wysokość opłaty za wydanie wypisów,
6)
szczegółowe zasady naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej,
7)
szczegółowe sposoby zaokrąglania podstaw opodatkowania, kwot podatków, odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej i przypadki, w których zaokrąglania się nie stosuje,
8)
przypadki, w których składane są informacje podatkowe o umowach zawartych z nierezydentami, zakres tych informacji oraz szczegółowe zasady, termin i tryb ich sporządzania i przekazywania,
9)
organy administracji rządowej obowiązane do przekazywania informacji podatkowych, zakres tych informacji, a także tryb ich sporządzania oraz terminy przekazywania,
10)
zakres i tryb przekazywania informacji podatkowych przez organy lub jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i ministrowi właściwemu do spraw administracji,
11)
grupy podmiotów obowiązanych do składania informacji, zakres danych zawartych w tych informacjach, a także szczegółowe zasady, termin i tryb ich sporządzania i przekazywania oraz rodzaje dołączanych dokumentów,
12)
zakres informacji, które muszą być zawarte w rachunkach, oraz wymogi, którym powinny rachunki odpowiadać,
13)
wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej,
14)
szczegółowe zasady i tryb wydawania zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych oraz wzór zaświadczenia o zaległościach podatkowych spadkodawcy.
2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.