Rozdział 5 - Zasady sporządzania i udzielania informacji podatkowych oraz wymagania, jakim powinny odpowiadać rachunki - Wykonanie niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.20.121

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1989 r.

Rozdział  5

Zasady sporządzania i udzielania informacji podatkowych oraz wymagania, jakim powinny odpowiadać rachunki

§  25.
1. 7
Jednostka gospodarki uspołecznionej oraz osoby prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej są obowiązane przesyłać izbom skarbowym, na których obszarze właściwości znajduje się siedziba tych jednostek, informacje podatkowe o zawartych z osobami fizycznymi i osobami prawnymi nie będącymi jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej umowach o świadczenia w zakresie działalności wytwórczej, usługowej, handlowej, o umowach dzierżawy lub najmu, a także o sprzedaży przez te osoby praw majątkowych, jeżeli wartość przedmiotu umów przekracza jednorazowo 50.000 zł, a jeżeli chodzi o umowy dzierżawy lub najmu albo sprzedaży praw majątkowych - 120.000 zł.
2.
Jednostki wymienione w ust. 1 są ponadto obowiązane na żądanie izb i urzędów skarbowych oraz terenowych organów administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw finansowych stopnia wojewódzkiego i podstawowego udzielać informacji o zdarzeniach powodujących powstanie zobowiązań podatkowych osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
3.
Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny być sporządzane według ustalonego wzoru i przesyłane właściwym izbom skarbowym w terminie do dnia 15 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły.
§  26.
1.
Obowiązek, o którym mowa w § 25 ust. 1 i 3, nie dotyczy:
1)
umów o świadczenia, z których przychody podlegają podatkowi od wynagrodzeń lub są zwolnione od tego podatku,
2)
umów o świadczenia, z których przychody podlegają zryczałtowanemu opodatkowaniu podatkami obrotowym i dochodowym lub tylko dochodowym, pobieranym z mocy szczególnych przepisów przez płatnika,
3)
wypadków, gdy przed upływem terminu przesłania informacji podatkowej płatnik przesłał właściwemu urzędowi skarbowemu wykaz pobranych przedpłat na podatki obrotowy i dochodowy i wykaz ten obejmuje w całości dane świadczenie,
4)
umów sprzedaży rzeczy ruchomych przeznaczonych do dalszej odsprzedaży, jeżeli nabywcami tych rzeczy są uspołecznione przedsiębiorstwa skupu lub sprzedaż odbywa się za pośrednictwem uspołecznionych sklepów komisowych,
5)
umów zawieranych przez jednostki podległe Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych.
2.
Jednostki podległe ministrom wymienionym w ust. 1 pkt 5 obowiązane są przesyłać zamiast informacji podatkowych wykazy sporządzone według wzoru ustalonego przez Ministra Finansów w porozumieniu z właściwym ministrem.
§  27.
1. 8
Organy administracji celnej są obowiązane przesyłać organom podatkowym informacje o przywiezionych z zagranicy przez osoby fizyczne i osoby prawne i jednostki organizacyjne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej, a także przysłanych dla tych osób:
1)
towarach tego samego rodzaju, których ilość wskazuje na przeznaczenie handlowe, jeżeli ich łączna wartość przekracza 500.000 zł,
2)
pozostałych towarach - jeżeli ich łączna wartość przekracza 1.000.000 zł
2.
Prezes Głównego Urzędu Ceł w porozumieniu z Ministrem Finansów może określić wypadki, w których ze względu na rodzaj i przeznaczenie przywożonych lub przysłanych towarów albo osobę odbiorcy urzędy celne nie mają obowiązku przesyłania informacji.
3.
Przedsiębiorstwa handlu zagranicznego oraz przedsiębiorstwa i inne jednostki organizacyjne uprawnione do działalności w zakresie handlu zagranicznego są obowiązane przesyłać w terminie do dnia 15 każdego miesiąca Drugiemu Urzędowi Skarbowemu Warszawa-Śródmieście informacje podatkowe według ustalonego wzoru o zawartych w poprzednim miesiącu z zagranicznymi osobami fizycznymi i osobami prawnymi kontraktach dotyczących:
1)
zakupu towarów - jeżeli osoby te mają na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przedstawicielstwo działające na podstawie udzielonego zezwolenia,
2)
budowy lub montażu oraz innych usług wykonywanych na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
§  28.
1.
Osoby fizyczne wykonujące działalność wytwórczą, usługową i handlową, jeżeli prowadzą księgi handlowe lub podatkowe albo wystawiają rachunki stwierdzające dokonanie sprzedaży lub wykonanie usług, są obowiązane na pisemne żądanie właściwego urzędu skarbowego do przesyłania informacji podatkowych – według ustalonego wzoru – o zawartych z innymi osobami fizycznymi prowadzącymi działalność zarobkową umowach mających wpływ na ustalenie zobowiązań podatkowych tych osób.
2.
Urząd skarbowy w wezwaniu określi, jakie rodzaje danych mają zawierać sporządzane i przesyłane temu organowi informacje i w jakich terminach mają być nadsyłane.
§  29.
Kierownicy zakładów pracy udzielający pracownikom zatrudnionym w uspołecznionych zakładach pracy zezwoleń (zgody) na wykonywanie prac projektowych dla budownictwa jako zajęcia ubocznego, obowiązani są przesyłać urzędom skarbowym, właściwym według miejsca zamieszkania pracownika, odpisy wydanych zezwoleń.
§  30.
1.
Rachunek stwierdzający dokonanie sprzedaży towarów lub wykonanie usług powinien być wystawiony z kopią i zawierać:
1)
imiona i nazwiska (nazwy firm) sprzedającego i kupującego bądź wykonującego i odbiorcy usługi, jak również adres sprzedającego bądź wykonującego usługi,
2)
datę wystawienia i numer kolejny rachunku,
3)
określenie rodzajów towarów oraz wykonanych usług i ich ceny jednostkowe,
4)
ogólną sumę należności (słownie) i sposób jej obliczenia,
5)
podpis wystawcy rachunku.
2.
Osoby wykonujące usługi lub dokonujące sprzedaży towarów, które – choćby mimo braku obowiązku - wystawiają rachunki, są obowiązane kolejno numerować wystawiane rachunki i przechowywać w kolejności numerów ich kopie w okresie 5 lat podatkowych, licząc od początku roku, w którym wystawiono rachunek.
§  31.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o podatkach lub zaległościach podatkowych, rozumie się przez to również świadczenia pieniężne, na które rozciągnięto przepisy ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
7 § 25 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 30 września 1988 r. (Dz.U.88.35.278) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 października 1988 r.
8 § 27 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 30 września 1988 r. (Dz.U.88.35.278) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 października 1988 r.