Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.236.2369

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 2004 r.
§  3. Badania fizyczne, fizykochemiczne, chemiczne, biologiczne oraz rolnicze przeprowadza się:
1) w przypadku nawozów wyprodukowanych w kraju - na próbkach nawozu pobranych przez próbkobiorcę z okręgowej stacji chemiczno-rolniczej lub z jednostki akredytowanej w zakresie pobierania próbek;
2) w przypadku nawozów przywiezionych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub z państw trzecich - na próbkach nawozu pobranych przez próbkobiorcę posiadającego uprawnienia w zakresie pobierania próbek.