Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.236.2369

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 2004 r.
§  1. Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy zakres badań nawozów oraz wymagania dotyczące opinii umożliwiających stwierdzenie spełnienia warunków niezbędnych do wydania zezwolenia na wprowadzenie nawozu do obrotu;
2) jednostki organizacyjne upoważnione do przeprowadzania badań nawozów lub wydawania opinii, o których mowa w pkt 1;
3) szczegółowy zakres dokumentacji dotyczącej nawozów, niezbędnej do przeprowadzenia badań i wydania opinii;
4) wymagania dotyczące treści instrukcji stosowania i przechowywania nawozów, niezbędnej do skutecznego i bezpiecznego ich stosowania;
5) dopuszczalne rodzaje zanieczyszczeń nawozów i ich wartości, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska;
6) minimalne wymagania jakościowe nawozów wprowadzanych do obrotu na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa.