§ 10. - Wykonanie dekretu z dnia 13 kwietnia 1945 r. o podatku wojskowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.20.114

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1945 r.
§  10.
Zarządy gmin miejskich i wiejskich obowiązane są przekazać wpływy z podatku wojskowego za miesiąc ubiegły do kasy właściwego urzędu skarbowego na rachunek komunalnego funduszu pożyczkowo - zapomogowego w terminie do dnia 10 następnego miesiąca. Z wpływów tych gminy zatrzymują 5% tytułem wynagrodzenia za wymiar, pobór i ściągnięcie podatku wojskowego.

Do art. 10 ust. (2).