§ 4. - Wykonanie dekretu o opłacie skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.7.44

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 1952 r.
§  4.
1.
Osoby trudniące się przewozem towarów pojazdami mechanicznymi (przewoźnicy), z wyjątkiem przedsiębiorstwa "Państwowa Komunikacja Samochodowa" (§ 7), prowadzą księgę przewozów według wzoru ustalonego obowiązującym regulaminem przewozu towarów pojazdami mechanicznymi. Księga przewozów powinna zawierać osobną rubrykę do wpisywania pobranej opłaty skarbowej. Księga ta zastępuje rejestr opłat skarbowych.
2.
Przewoźnik obowiązany jest prowadzić zgodnie z obowiązującym regulaminem przewozu towarów "kwitariusz przewozowy" osobno dla każdego pojazdu z zachowaniem kolejności numerów i wydawać pokwitowanie co do każdej przyjętej przesyłki. Grzbiet kwitariusza pozostaje w kwitariuszu, pokwitowanie zaś otrzymuje nadawca.
3.
Przewoźnik powinien zarówno w grzbiecie kwitariusza jak i w pokwitowaniu umieścić zaświadczenie o uiszczeniu opłaty skarbowej o treści "Opłatę skarbową od przewozu w kwocie 1.20 zł pobrano"; w przypadkach gdy kwotę opłaty skarbowej obliczono w sposób określony w § 28, należy w zaświadczeniu wpisać zamiast kwoty 1,20 zł kwotę tak obliczoną.