§ 3. - Wykonanie dekretu o opłacie skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.7.44

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 1952 r.
§  3.
1.
Przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe" oblicza opłatę skarbową oraz składa deklaracje w następujący sposób:
1)
na podstawie prowadzonych w myśl obowiązujących przepisów rachunkowych dla kas biletowych, bagażowych, towarowych i ajencji celnych miesięcznych wykazów nadanego bagażu, nadanych przesyłek ekspresowych, nadanych i wydanych przesyłek towarowych w komunikacji wewnętrznej i międzynarodowej - w których to wykazach powinny być uwidocznione w osobnej rubryce sumy pobranych kwot z tytułu opłaty skarbowej od przewozu za okres miesięczny - biura finansowe w dyrekcjach okręgowych kolei państwowych sporządzają zgodnie z obowiązującym je regulaminem służbowym co miesiąc następujące zestawienia:
a)
ogólne zestawienie należności z przewozu towarów,
b)
zestawienie ostatecznych wyników z przewozu bagażu i przesyłek ekspresowych z całego okręgu dyrekcji, wykazując w osobnej rubryce pobrane opłaty skarbowe za dany okres sprawozdawczy;
2)
na podstawie obu zestawień oraz zlecenia księgowego następuje przekazanie opłat skarbowych, pobranych z całej dyrekcji danego okręgu, organowi finansowemu I instancji siedziby danej dyrekcji właściwemu do wymierzenia i poboru podatku od nabycia praw majątkowych i opłaty skarbowej.

2. Powyższe wykazy, zestawienia i księgi zastępują rejestr opłat skarbowych.