Wykonanie art. 114 ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1941.1.2

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 stycznia 1941 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 31 grudnia 1940 r.
w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych i Spraw Wojskowych o wykonaniu art. 114 ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym.

Na podstawie art. 114 ust. (2) ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz.U.R.P. Nr 20, poz. 131) zarządzam, co następuje:
W czasie trwania wyjątkowych okoliczności wywołanych wojną decyzje w sprawach, objętych art. 114 ust. (1) ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym, wydaje Minister Spraw Wewnętrznych na wniosek Ministra Spraw Wojskowych.

Minister Spraw Wojskowych stawia wniosek, przewidziany w ustępie poprzedzającym, na podstawie akt sprawy przesłanych mu przez właściwy urząd konsularny za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Przepisy § § 398-400 rozporządzenia Ministrów: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych i Opieki Społecznej z dnia 7 lutego 1939 r., wydanego w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Skarbu, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Komunikacji w sprawie wykonania ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. ó powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U.R.P. Nr 20, poz. 131), zawiesza się.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.