Wykładnia art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o partiach politycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.105.480

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 listopada 1993 r.

UCHWAŁA
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 6 października 1993 r.
w sprawie wykładni art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o partiach politycznych.

Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie:

przewodniczący: M. Tyczka - Prezes Trybunału Konstytucyjnego,

sędziowie Trybunału Konstytucyjnego: C. Bakalarski, T. Dybowski, K. Działocha, H. Groszyk (sprawozdawca), M. Łabor-Soroka, W. Łączkowski, F. Rymarz, J. Zakrzewska, A. Zoll

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 6 października 1993 r. w trybie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 109, poz. 470 i z 1993 r. Nr 47, poz. 213) wniosku Prokuratora Generalnego o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o partiach politycznych (Dz. U. Nr 54, poz. 312), a w szczególności o ustalenie:

czy do postępowań w sprawach określonych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o partiach politycznych (Dz. U. Nr 54, poz. 312) stosuje się przepisy o postępowaniu w sprawach, o których mowa w ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 109, poz. 470 i z 1993 r. Nr 47, poz. 213),

ustalił:

W sprawach o wydanie orzeczenia o sprzeczności celów partii politycznych z Konstytucją, określonych w statucie lub w programie partii politycznych regulowanych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o partiach politycznych (Dz. U. Nr 54, poz. 312), stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu zawarte w ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 109, poz. 470 i z 1993 r. Nr 47, poz. 213) i uchwale Sejmu z dnia 31 lipca 1985 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 39, poz. 184).

W pozostałym zakresie spraw, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o partiach politycznych, przepisy powyższe nie mają zastosowania.