Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.145

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 stycznia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 stycznia 2017 r.
w sprawie wykazu spółek prawa handlowego niezbędnych do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego

Na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 614, 1202, 1789, 2003 i 2260) zarządza się, co następuje:
§  1. Określa się wykaz spółek prawa handlowego, których założycielem, wspólnikiem lub akcjonariuszem była Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, o której mowa w art. 120 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego, zwanej dalej "ustawą", albo Agencja Mienia Wojskowego, o której mowa w art. 120 ust. 1 pkt 2 ustawy, niezbędnych do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego:
1) Spółka pod firmą Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KWATERA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-516 Warszawa, ul. Starościńska nr 1), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000140528, NIP: 5262675121, o kapitale zakładowym w wysokości 525 460 000,00 zł;
2) Spółka pod firmą Domy Wczasowe WAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-310 Warszawa, ul. Św. Jacka Odrowąża nr 15), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000394569, NIP: 7010302456, o kapitale zakładowym w wysokości 534 072 000,00 zł;
3) Spółka pod firmą Sinevia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim (05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Paderewskiego nr 6), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000392868, NIP: 7010303102, o kapitale zakładowym w wysokości 51 347 000,00 zł;
4) Spółka pod firmą "Grupa Hoteli WAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Krakowie (31-048 Kraków, ul. Św. Gertrudy nr 26-29), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000219989, NIP: 6762278406, o kapitale zakładowym w wysokości 132 155 842,00 zł;
5) Spółka pod firmą "Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim (05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Gen. Thommee nr 1A), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000184990, NIP: 5221025337, o kapitale zakładowym w wysokości 323 824 500,00 zł;
6) Spółka pod firmą "DOM-INVEST" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-203 Wrocław, ul. Romana Dmowskiego nr 1), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003772, NIP: 8992321294, o kapitale zakładowym w wysokości 11 257 000,00 zł;
7) Spółka pod firmą AIRPORT VILLAGE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie (00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska nr 26 A, lok. 119), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000215940, NIP: 5213307498, o kapitale zakładowym w wysokości 38 913 000,00 zł.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.