§ 2. - Wykaz przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.167.1635

Akt utracił moc
Wersja od: 26 sierpnia 2016 r.
§  2.
Przy przekazywaniu przedmiotów, o których mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy regulujące przekazywanie urzędowi skarbowemu przedmiotów objętych prawomocnym orzeczeniem o ich przepadku.