Wykaz podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.4.42

Akt utracił moc
Wersja od: 20 marca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 17 grudnia 2002 r.
w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych

Na podstawie art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1181 i Nr 152, poz. 1265) zarządza się, co następuje:
1.
Podmiotami uprawnionymi do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych, z zastrzeżeniem ust. 2, są:
1)
hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych;
2)
zakłady lecznicze dla zwierząt;
3)
lekarze weterynarii prowadzący praktykę lekarsko-weterynaryjną;
4)
apteki ogólnodostępne;
5)
punkty apteczne;
6)
sklepy zoologiczne;
7)
sklepy ogólnodostępne;
8)
osoby prowadzące gospodarstwa rolne, w których utrzymywane są zwierzęta;
9)
Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna - na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
10)
wojewódzkie inspektoraty weterynarii, szkoły wyższe prowadzące kształcenie na kierunku weterynaria oraz jednostki badawczo-rozwojowe na potrzeby ich statutowej działalności;
11) 2
 wytwórcy pasz leczniczych.
2. 3
 Uprawnienie do zakupu:
1)
produktów leczniczych weterynaryjnych wydawanych bez recepty lekarza weterynarii - przysługuje podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8;
2)
premiksów leczniczych stosowanych do produkcji pasz leczniczych, na podstawie zamówienia wystawionego przez mieszalnię pasz leczniczych potwierdzonego przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii - przysługuje wytwórcom pasz leczniczych.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
2 § 1 ust. 1 pkt 11 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 11 lutego 2004 r. (Dz.U.04.35.321) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 marca 2004 r.
3 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 11 lutego 2004 r. (Dz.U.04.35.321) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 marca 2004 r.