Wykaz placówek naukowych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach. - Dz.U.1999.99.1159 - OpenLEX

Wykaz placówek naukowych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.99.1159

Akt utracił moc
Wersja od: 28 kwietnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 listopada 1999 r.
w sprawie wykazu placówek naukowych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach.

Na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715) zarządza się, co następuje:
Ustala się wykaz placówek naukowych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  1

WYKAZ PLACÓWEK NAUKOWYCH UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA DOŚWIADCZEŃ NA ZWIERZĘTACH

Lp.Placówka naukowaJednostka organizacyjna placówki naukowej
123
1Akademia Medyczna - w Białymstokuwszystkie wydziały
2Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera

- w Bydgoszczy

wszystkie wydziały
3Akademia Medyczna - w Gdańskuwszystkie wydziały
4Akademia Medyczna - w Lubliniewszystkie wydziały
5Akademia Medyczna - w Łodziwszystkie wydziały
6Akademia Medyczna im. Karola

Marcinkowskiego - w Poznaniu

wszystkie wydziały
7Akademia Medyczna - w Warszawiewszystkie wydziały
8Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich

- we Wrocławiu

wszystkie wydziały
9Collegium Medicum Uniwersytetu

Jagiellońskiego - w Krakowie

wszystkie wydziały
10Pomorska Akademia Medyczna

- w Szczecinie

wszystkie wydziały
11Śląska Akademia Medyczna - w Katowicachwszystkie wydziały
12Wojskowa Akademia Medyczna im. Gen. Dyw.

Bolesława Szareckiego - w Łodzi

wszystkie wydziały
13Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja

- w Krakowie

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
14Akademia Rolnicza - w LublinieWydział Medycyny Weterynaryjnej

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

15Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego - w PoznaniuWydział Rolniczy

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Wydział Technologii Żywności

Wydział Leśny

Wydział Ogrodniczy

16Akademia Rolnicza - w SzczecinieWydział Zootechniczny

Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności

17Akademia Rolnicza - we WrocławiuWydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

18Akademia Techniczno-Rolnicza

im. J.J. Śniadeckich - w Bydgoszczy

Wydział Zootechniczny
19Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

- w Olsztynie

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Wydział Biologii

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Wydział Nauki o Żywności

Wydział Ochrony Środowiska

i Rybactwa

20Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

- w Warszawie

Wydział Weterynaryjny

Wydział Zootechniczny

Wydział Żywienia Człowieka oraz

Gospodarstwa Domowego

Wydział Leśny

21Uniwersytet Gdański - w GdańskuMiędzyuczelniany Wydział

Biotechnologii UG-AMG

Wydział Biologii, Geografii i Oceanografii

22Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

- w Poznaniu

Wydział Biologii
23Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej

- w Lublinie

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
24Uniwersytet Jagielloński - w KrakowieWydział Biologii i Nauk o Ziemi
25Uniwersytet Łódzki - w ŁodziWydział Biologii i Nauk o Ziemi
26Uniwersytet Mikołaja Kopernika

- w Toruniu

Wydział Biologii
27Uniwersytet Opolski - w OpoluWydział Matematyki, Fizyki i Chemii
28Uniwersytet Szczeciński - w SzczecinieWydział Nauk Przyrodniczych
29Uniwersytet Śląski - w KatowicachWydział Biologii i Ochrony Środowiska
30Uniwersytet w BiałymstokuWydział Biologiczno-Chemiczny
31Uniwersytet WarszawskiWydział Biologii

Wydział Psychologii

32Uniwersytet WrocławskiWydział Przyrodniczy
33Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w KrakowieWydział Geograficzno-Biologiczny
34Akademia Podlaska - w SiedlcachWydział Rolniczy
35Centralne Laboratorium Przemysłu

Paszowego - w Lublinie

36Centralne Laboratorium Surowic

i Szczepionek - w Warszawie

37Centralny Ośrodek Techniki Medycznej

- w Warszawie

38Centrum Biologii Morza Polskiej Akademii

Nauk - w Gdyni

39Centrum Medyczne Kształcenia

Podyplomowego - w Warszawie

40Centrum Onkologii - Instytut im. Marii

Skłodowskiej-Curie - w Warszawie

41Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia

Dziecka" - w Warszawie

42Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"

- w Łodzi

43Instytut - Centrum Medycyny

Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej

Akademii Nauk - w Warszawie

44Instytut Biologii Doświadczalnej

im. Marcelego Nenckiego Polskiej

Akademii Nauk - w Warszawie

45Instytut Biotechnologii i Antybiotyków

- w Warszawie

46Instytut Ekologii Polskiej Akademii Nauk

- w Łomiankach i Dziekanowie Leśnym

47Instytut Farmaceutyczny - w Warszawie
48Instytut Farmakologii Polskiej Akademii

Nauk - w Krakowie

49Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt

im. Jana Kielanowskiego - w Jabłonnie

k. Warszawy

50Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

- w Warszawie

51Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt

Polskiej Akademii Nauk - w Jastrzębcu

52Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

- w Warszawie

53Instytut Hematologii i Transfuzjologii

- w Warszawie

54Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

- w Radzikowie

55Instytut Immunologii i Terapii

Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda

Polskiej Akademii Nauk - we Wrocławiu

56Instytut Kardiologii im. Prymasa

Tysiąclecia Stefana Kardynała

Wyszyńskiego - w Warszawie

57Instytut Leków - w Warszawie
58Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej

- w Gdyni-Redłowie

59Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia

Środowiskowego - w Sosnowcu

60Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia

Środowiskowego im. prof. dr med.

Jerzego Nofera - w Łodzi

61Instytut Medycyny Wsi im. Witolda

Chodźki - w Lublinie

62Instytut Ochrony Przyrody Polskiej

Akademii Nauk - w Krakowie

63Instytut Ochrony Roślin - w Poznaniu
64Instytut Parazytologii im. Witolda

Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk

- w Warszawie

65Instytut Przemysłu Organicznego

- w Warszawie

66Instytut Psychiatrii i Neurologii

- w Warszawie

67Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich

- w Plewiskach k. Poznania

68Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań

Żywności Polskiej Akademii Nauk

- w Olsztynie

69Instytut Rybactwa Śródlądowego

im. Stanisława Sakowicza - w Olsztynie

Kortowie

70Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa

- w Skierniewicach

71Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt

Polskiej Akademii Nauk - w Krakowie

72Instytut Uprawy, Nawożenia

i Gleboznawstwa - w Puławach

73Instytut Warzywnictwa - w Skierniewicach
74Instytut Zootechniki - w Krakowie
75Instytut Żywności i Żywienia im. prof.

dr med. Aleksandra Szczygła

- w Warszawie

76Międzynarodowy Instytut Biologii

Molekularnej i Komórkowej - w Warszawie

77Państwowy Instytut Weterynaryjny

- w Puławach

78Państwowy Zakład Higieny - w Warszawie
79Stacja Badawcza Polskiego Związku

Łowieckiego - w Czempinie

80Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego

i Hodowli Zachowawczej Zwierząt

Polskiej Akademii Nauk - w Popielnie

81Wojskowy Instytut Higieny

i Epidemiologii im. gen. Karola

Kaczkowskiego - w Warszawie

82Zakład Amin Biogennych Polskiej Akademii

Nauk - w Łodzi

83Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii

Nauk - w Białowieży

84Zakład Genetyki Człowieka Polskiej

Akademii Nauk - w Poznaniu

85Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki

Rybackiej Polskiej Akademii Nauk

- w Gołyszu

86Instytut Badawczy Leśnictwa - w Warszawie
87Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego - w PoznaniuWydział Wychowania Fizycznego Katedra Neurobiologii
88Centralny Instytut Ochrony Pracy - w WarszawieZakład Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych

Pracownia Toksykologii

89Instytut Chemii i Techniki Jądrowej - w Warszawie
90Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej - w Warszawie
1 Załącznik zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 marca 2001 r. (Dz.U.01.32.360) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 kwietnia 2001 r.