Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.197.2035

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 20 sierpnia 2004 r.
w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622) zarządza się, co następuje:
§  1. Instytucjami powołanymi do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych, uprawnionymi do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, o których mowa w art. 63c rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. WE L 105 z 23.04.1983, str. 1 i n.), ostatnio zmienionego aktem dotyczącym warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 236 z 23.09.2003, str. 33 i n.), są następujące jednostki badawczo-rozwojowe:
1) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie;
2) Państwowy Zakład Higieny Instytut Naukowo-Badawczy w Warszawie;
3) Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie;
4) Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie;
5) Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;
6) Instytut Farmaceutyczny w Warszawie.
§  2. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji środków farmaceutycznych i leków (Dz. U. Nr 145, poz. 1225).
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).