Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.960

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie wykazu dokumentów dołączanych przez bank do wniosku o wydanie zezwolenia na powierzenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywania pośrednictwa w zakresie niektórych czynności

Na podstawie art. 6a ust. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wykaz dokumentów załączanych przez bank do wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. m ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, zwanego dalej "zezwoleniem", dotyczących działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego, który ma wykonywać powierzone przez bank czynności.
§  2.  Do wniosku o udzielenie zezwolenia bank załącza:
1) pisemne oświadczenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego zawierające informacje dotyczące:
a) imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego w przypadku przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego będącego osobą fizyczną albo firmy, siedziby i adresu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego w przypadku przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, albo jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819),
b) formy prawnej wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego,
c) miejsca, w którym będą wykonywane powierzone przez bank czynności,
d) przedmiotu działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego;
2) pisemne oświadczenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego o znajomości przepisów o odpowiedzialności karnej skarbowej za nieodprowadzanie podatków i o wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych w państwie, w którym podlegał lub podlega takim obowiązkom;
3) pisemne oświadczenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego, czy zostało wobec niego wszczęte postępowanie w związku z zagrożeniem niewypłacalnością lub postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, albo złożony został wniosek o wszczęcie takich postępowań;
4) pisemne oświadczenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego zawierające imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania osób upoważnionych do reprezentowania przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zawartej z bankiem umowy powierzenia wykonywania niektórych czynności albo oznaczenie organu upoważnionego do takiego reprezentowania, jego adres oraz imiona i nazwiska osób wchodzących w jego skład;
5) pisemne oświadczenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego, czy świadczył lub świadczy usługi na rzecz innych banków, instytucji kredytowych lub finansowych w okresie ostatnich 3 lat;
6) odpis z właściwego rejestru, do którego wpisany jest przedsiębiorca zagraniczny, wydany nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku przez właściwy organ rejestrowy państwa miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli podlega on obowiązkowi wpisu do takiego rejestru, o ile odpowiednie informacje nie są dostępne za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, lub w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, o której mowa w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700).
§  3.  W przypadku przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego będącego osobą fizyczną do wniosku o udzielenie zezwolenia, oprócz dokumentów, w tym oświadczeń, wymienionych w § 2, bank załącza poświadczoną notarialnie, a w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego w tożsamy sposób w rozumieniu prawa miejsca zamieszkania przedsiębiorcy zagranicznego, kopię rocznego zeznania lub deklaracji podatkowej za rok podatkowy poprzedzający złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia, sporządzone według przepisów obowiązujących w państwie, w którym podlega on obowiązkowi podatkowemu, bądź oświadczenie o braku możliwości przedłożenia wymaganych dokumentów wraz ze stosownym uzasadnieniem.
§  4.  W przypadku przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, albo jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, do wniosku o udzielenie zezwolenia, oprócz dokumentów, w tym oświadczeń, wymienionych w § 2, bank załącza:
1) pisemne oświadczenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego o rozpoczęciu postępowania zmierzającego do podziału, połączenia lub przekształcenia;
2) opis stosowanego systemu kontroli wewnętrznej w zakresie powierzonych przez bank czynności;
3) roczne sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta - o ile opinia taka jest wydawana - sporządzone według zasad obowiązujących w państwie siedziby przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego; w przypadku gdy przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny nie jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań finansowych, należy załączyć dokument jednoznacznie wskazujący, czy przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny w ostatnim roku obrotowym osiągnął zysk lub stratę.
§  5.  W przypadku gdy na podstawie umowy przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny ma świadczyć usługi informatyczne, w tym usługi przetwarzania danych, do wniosku o udzielenie zezwolenia bank dodatkowo załącza wynik specjalistycznego audytu bezpieczeństwa informatycznego przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego w zakresie tych usług lub posiadany przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę zagranicznego certyfikat bezpieczeństwa systemów informatycznych w zakresie tych usług.
§  6. 
1.  Dokumenty, o których mowa w § 2-5, w tym także oświadczenia, sporządzone w języku obcym, należy przedstawić wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.
2.  Zagraniczne dokumenty urzędowe, o których mowa w § 2 pkt 6, powinny być zalegalizowane przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązku legalizacji nie stosuje się, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej.
§  7.  W przypadku gdy w toku postępowania o udzielenie zezwolenia nastąpiły zmiany stanu faktycznego, stanu prawnego lub stanu wiedzy, poświadczonego w złożonych dokumentach, w tym oświadczeniach, wymienionych w § 2-5, bank przedstawia dokumenty, w tym oświadczenia, zgodne ze zmienionym stanem faktycznym, stanem prawnym lub stanem wiedzy.
§  8.  W przypadku gdy wymagane rozporządzeniem dokumenty inne niż oświadczenia zawierają te same informacje co wymagane jednocześnie oświadczenia, oświadczeń takich bank nie załącza do wniosku.
§  9.  W przypadku gdy przedsiębiorca zagraniczny, który ma wykonywać powierzone przez bank czynności, jest:
1) instytucją kredytową albo
2) podmiotem działającym w tym samym co bank holdingu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 10-11a, pkt 11b lit. a i pkt 11c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, albo
3) podmiotem nadzorowanym przez właściwe władze nadzorcze, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe

- nie stosuje się § 2 pkt 1 lit. d, pkt 2, 3 i 5 oraz § 4 pkt 1 i 3, o ile bank przedstawi pozytywną opinię właściwych władz nadzorczych państwa siedziby przedsiębiorcy zagranicznego.

§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).