Wykaz chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. - Dz.U.2014.1995 - OpenLEX

Wykaz chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1995

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 31 grudnia 2014 r.
w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 1822) zarządza się, co następuje:
1.
Ustala się wykaz chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby, na którego podstawie wydaje się orzeczenie o stanie zdrowia, o zdolności lub niezdolności:
1)
kandydata do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
2)
funkcjonariusza tej służby

- który stanowi załącznik do rozporządzenia.

2.
W wykazie chorób, o którym mowa w ust. 1, określa się szczegółowe objaśnienia odnoszące się do chorób i ułomności, jak również zalecane czynności wskazane przy ich ustalaniu, w przypadkach gdy wymaga tego wiedza medyczna.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 1

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ CHORÓB I UŁOMNOŚCI, WRAZ Z KATEGORIAMI ZDOLNOŚCI DO SŁUŻBY, NA KTÓREGO PODSTAWIE WYDAJE SIĘ ORZECZENIE O STANIE ZDROWIA, O ZDOLNOŚCI LUB NIEZDOLNOŚCI KANDYDATA DO SŁUŻBY W CENTRALNYM BIURZE ANTYKORUPCYJNYM ALBO FUNKCJONARIUSZA TEJ SŁUŻBY

ParagrafPunktChoroba i ułomnośćGrupa I*Grupa II*
12345
Objaśnienia szczegółowe

* Badanych przez komisje lekarskie dzieli się na 2 grupy:

grupa I obejmuje kandydatów do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,

grupa II obejmuje funkcjonariuszy pełniących służbę w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

DZIAŁ  I

- BUDOWA CIAŁA

12345
11Asteniczna budowa ciała nieupośledzająca sprawności ustrojuZA
2Asteniczna budowa ciała upośledzająca sprawność ustrojuNB
3Nadwaga nieupośledzająca sprawności ustrojuZA
4Otyłość upośledzająca sprawność ustrojuNB/C
5Feminizm, infantylizm, eunuchoidyzm, obojnactwoNC
6Odwrotne położenie trzewi, bez zaburzeń sprawności ustrojuZA
7Odwrotne położenie trzewi z zaburzeniami sprawności ustrojuNC
Szczegółowe objaśnienia i zalecane czynności

Do § 1

pkt 1 i 2

Asteniczną budowę ciała należy oceniać nie tylko na podstawie dysproporcji między wzrostem a wagą ciała, lecz biorąc pod uwagę stan umięśnienia oraz stan układu krążenia i oddechowego w oparciu o próby czynnościowe (próba bezdechu, spirometria, próba wysiłkowa: mierzenie tętna i ciśnienia krwi w spoczynku i po 20 przysiadach oraz ustalenie czasu powrotu do wartości wyjściowych). Ocenę stopnia zdolności do służby przy słabej budowie ciała należy opierać raczej na stwierdzeniu zaburzeń ogólnej sprawności ustroju niż odchyleniach od wskaźników antropometrycznych.

pkt 4

Kwalifikacji dokonuje się na podstawie wskaźnika masy ciała (BMI) lub obwodu pasa. Należy ocenić ogólną sprawność fizyczną, typ budowy. Podstawa oceny: test Harwarda, test sprawności fizycznej.

pkt 6 i 7

W przypadku stwierdzenia całkowitego, odwrotnego położenia trzewi należy zwrócić uwagę na układ oddechowy i moczowy ze względu na często występujące w tych przypadkach rozstrzenia oskrzeli, zapalenie zatok przynosowych i wady rozwojowe nerek.

DZIAŁ  II

- SKÓRA, TKANKA PODSKÓRNA I WĘZŁY CHŁONNE

12345
21Przewlekłe choroby skóry nieznacznie szpecące i nieupośledzające sprawności ustrojuZA
2Przewlekłe choroby skóry miernie szpecące lub nieznacznie upośledzające sprawność ustrojuZ/NA/B
3Przewlekłe choroby skóry wybitnie szpecące lub upośledzające sprawność ustrojuNB/C
31Blizny nieznacznie szpecące nieupośledzające lub miernie upośledzające sprawność ustrojuZ/NA/B
2Blizny znacznie szpecące lub upośledzające sprawność ustrojuNB/C
3Blizny po samouszkodzeniachNB/C
41Obrzęk limfatyczny nieupośledzający lub nieznacznie upośledzający sprawność ustrojuNA/B/C
2Obrzęk limfatyczny znacznie upośledzający sprawność ustrojuNC
51TatuażZ/NA/B/C
Szczegółowe objaśnienia i zalecane czynności

Do § 2

Nowotwory skóry kwalifikuje się według paragrafów działu XVIII - Nowotwory.

pkt 1-3

Według tych punktów kwalifikuje się różnorodne przewlekłe uogólnione choroby skóry, takie jak: świerzbiączka uogólniona (wyprysk endogenny), wrodzone zaburzenia rogowacenia skóry znacznego stopnia (rogowiec dziedziczny, rybia łuska), wrodzone dziedziczne oddzielanie się naskórka, pęcherzyca, skóra pergaminowata barwnikowa, uogólnione i nawracające lub oporne na leczenie postacie łuszczycy, gruźlica skóry oporna na leczenie. Ograniczenia będą wynikały z lokalizacji i stopnia nasilenia zmian.

Do § 3

pkt 1 i 2

Według tych punktów kwalifikuje się między innymi wyleczoną gruźlicę skóry.

pkt 2

Przez "blizny upośledzające sprawność ustroju" rozumie się blizny utrudniające ruchomość stawów lub noszenie odzieży i oporządzenia, blizny połączone z ubytkami tkanek miękkich (na przykład po zranieniach lub oparzeniach) oraz blizny w miejscach narażonych na tarcie w czasie ruchów i chodzenia.

pkt 3

Kwalifikacja orzecznicza wymaga opinii psychiatry.

Do § 5

Za niezdolnego do służby można w szczególności uznać kandydata lub funkcjonariusza posiadającego tatuaż:

- umieszczony na głowie, twarzy, szyi, dłoniach, przedramionach lub

- którego wielkość mogłaby powodować utrudnienia w wykonywaniu czynności służbowych, lub

- o treściach wulgarnych, erotycznych, nieprzyzwoitych lub zawierający treści, których propagowanie jest karalne, a także odwołujące się do agresji i przemocy lub stojące w sprzeczności z celami służby.

DZIAŁ  III

- CZASZKA

12345
61Zniekształcenia czaszki nieupośledzające czynności układu nerwowegoZA
2Zniekształcenia czaszki (guzy, wgniecenia), choroby i ubytki kości czaszki nieznacznie upośledzające czynności układu nerwowegoNC/B
3Ubytki kości czaszki, zniekształcenia (guzy, wgniecenia) oraz choroby kości czaszki upośledzające czynność układu nerwowegoNC
4Przepukliny mózguNC
5Ciała obce w mózguNC

DZIAŁ  IV

- NARZĄD WZROKU

12345
71Zniekształcenia powiek nieupośledzające ich sprawnościZA
2Zniekształcenia powiek upośledzające ich sprawnośćNA/B
3Przewlekłe choroby brzegów powiek lub spojówek nieupośledzające lub nieznacznie upośledzające sprawność okaZ/NA
4Przewlekłe choroby brzegów powiek lub spojówek trudno poddające się leczeniu i upośledzające sprawność okaNA/B
5Obwodowe zrosty spojówki gałkowej i powiekowej nieupośledzające ruchów gałki ocznej lub powiekZA/B
6Zrosty spojówki gałkowej i powiekowej nieznacznie upośledzające ruchomość gałki ocznejZ/NA/B
7Zrosty spojówki gałkowej upośledzające ruchomość gałki ocznejNC
81Nieznaczne upośledzenie wydzielania lub odpływu łezZA/B
2Znaczne upośledzenie wydzielania lub odpływu łezZ/NB/C
91Ślepota jednego oka lub brak jednej gałki ocznej przy ostrości wzroku oka drugiego 0,8 lub większej po zastosowaniu szkieł sferycznych do 3,0 D lub cylindrycznych do 2,0 DNB/C
2Ślepota jednego oka lub brak jednej gałki ocznej przy ostrości wzroku oka drugiego poniżej 0,8 po zastosowaniu szkieł sferycznych do 3,0 D lub cylindrycznych do 2,0 DNC
3Całkowita ślepota lub brak obu gałek ocznychNC
101Brak jednoczesnego widzenia obuocznego z ostrością wzroku każdego oka 0,5 lub większą bez korekcji lub z korekcją szkłami sferycznymi wklęsłymi do 1,0 D lub wypukłymi do 3,0 D lub cylindrycznymi wklęsłymi lub wypukłymi do 1,0 DZA
2Brak jednoczesnego widzenia obuocznego z ostrością wzroku każdego oka nie mniejszą niż 0,5 z korekcją szkłami sferycznymi wklęsłymi do 3,0 D lub wypukłymi do 6,0 D albo cylindrycznymi wklęsłymi lub wypukłymi do 2,0 DZ/NA/B
3Brak jednoczesnego widzenia obuocznego z ostrością wzroku jednego oka od 0,1 do 0,4 mimo korekcji szkłami sferycznymi wklęsłymi do 3,0 D lub wypukłymi do 2,0 DNC
111Ostrość wzroku jednego oka lub obu oczu poniżej 0,8 bez korekcji szkłamiZA
2Ostrość wzroku każdego oka co najmniej 0,5 z korekcją szkłami sferycznymi wklęsłymi do 1,0 D lub wypukłymi do 3,0 D lub cylindrycznymi wklęsłymi lub wypukłymi do 1,0 DZA
3Ostrość wzroku każdego oka co najmniej 0,5 z korekcją szkłami sferycznymi wklęsłymi powyżej 1,0 D do 4,5 D lub wypukłymi powyżej 3,0 D do 6,0 D lub cylindrycznymi wklęsłymi lub wypukłymi powyżej 1,0 D do 3,0 DZ/NA/B
4Ostrość wzroku każdego oka co najmniej 0,5 z korekcją szkłami sferycznymi wklęsłymi powyżej 4,5 D lub wypukłymi powyżej 6,0 D lub cylindrycznymi wklęsłymi lub wypukłymi powyżej 3,0 DZ/NB/C
5Ostrość wzroku jednego oka co najmniej 0,5, drugiego w granicach od 0,1 do 0,4 z korekcją szkłami sferycznymi do 6,0 D lub cylindrycznymi do 3,0 DNC
121Przebyte choroby rogówki, twardówki, tęczówki, ciałka rzęskowego i ciała szklistego z ich utrwalonymi zmianami nieznacznie upośledzające czynność okaZ/NA/B
2Przebyte choroby rogówki, twardówki, tęczówki, ciałka rzęskowego i ciała szklistego z ich utrwalonymi zmianami upośledzające czynność okaNB/C
3Przebyte choroby siatkówki, naczyniówki i nerwu wzrokowego nieznacznie upośledzające czynność okaZA/B
4Przebyte choroby siatkówki, naczyniówki i nerwu wzrokowego upośledzające czynność okaNC
5Nieznaczne upośledzenie rozróżniania barwZA
6Znaczne upośledzenie rozróżniania barwZ/NB/C
7JaskraNB/C
Szczegółowe objaśnienia i zalecane czynności

Do § 7

pkt 3 i 4

W przypadku stwierdzenia przewlekłego zapalenia brzegów powiek i spojówek bierze się pod uwagę wady wzroku przy nieużywaniu szkieł korekcyjnych oraz czynniki szkodliwe, działające z zewnątrz, takie jak pył, gazy. Podstawą do uznania badanego za trwale niezdolnego do służby jest opinia lekarza okulisty wydana po ewentualnym leczeniu szpitalnym.

pkt 5-7

Przy kwalifikowaniu zrostów spojówki gałkowej i powiekowej bierze się pod uwagę ograniczenie ruchomości oka i upośledzenie widzenia obuocznego.

Do § 9

Przez "ślepotę oka" rozumie się także ostrość wzroku poniżej 0,1 niedającą się poprawić szkłami (bez względu na ich siłę korygującą) albo przypadki, w których pole widzenia nie przekracza 10%.

Do § 11

Jeżeli ostrość wzroku któregokolwiek oka wynosi poniżej 0,5, badanego kieruje się na badanie okulistyczne w celu stwierdzenia ostrości wzroku i określenia wady refrakcji. Przy znacznej różnowzroczności uwzględnia się szkła, które badany nosi przy patrzeniu obuocznym. Przy ocenie ostrości wzroku nie uwzględnia się szkieł złożonych. W przypadku zmętnienia lub zniekształcenia środowisk załamujących za podstawę kwalifikacji przyjmuje się ostrość wzroku.

Do § 12

pkt 1-4

Przy kwalifikacji według tych punktów uwzględnia się równocześnie ostrość wzroku i pole widzenia.

pkt 3 i 4

W przypadkach zapalenia nerwu wzrokowego konieczna jest konsultacja neurologiczna; według tych punktów kwalifikuje się również ograniczenia pola widzenia.

pkt 5 i 6

Prawidłowe rozróżnianie barw polega na umiejętności rozróżniania barw podstawowych. Przez "nieznaczne upośledzenie barw" rozumie się utrudnienie rozróżniania barw podstawowych. Pomyłki przy odczytywaniu pojedynczych tablic z zestawu Ishihary lub Stillinga lub przedłużony do ponad 3 sekund czas odczytu. Nieumiejętność rozróżniania barw podstawowych traktuje się jako znaczne upośledzenie rozróżniania barw. Ocena należy do okulisty na podstawie poszerzonego badania okulistycznego.

DZIAŁ  V

- NARZĄD SŁUCHU

12345
131Wady wrodzone, choroby ucha zewnętrznego bez niedosłuchuZA/B
2Wady wrodzone, choroby ucha zewnętrznego z niedosłuchemNB/C
141Choroby ucha środkowego bez niedosłuchuZ/NA/B/C
2Choroby ucha środkowego z niedosłuchemNB/C
151Tympanoskleroza, otoskleroza z niedosłuchemNB/C
161Jednostronny niedosłuch dla tonów wysokichZ/NA/B
2Obustronny niedosłuch dla tonów wysokichNB/C
3Jednostronny niedosłuch w paśmie częstotliwości niskich i średnichNB/C
4Obustronny niedosłuch w paśmie częstotliwości niskich i średnichNB/C
171Zaburzenia równowagi pochodzące z obwodowego narządu równowagiNC
181Nieznaczny oczopląs przy skierowaniu gałek ocznych w bokZA/B
2Nieznaczny oczopląs przy patrzeniu wprost, wzmagający się przy patrzeniu w bokZ/NA/B
3Wyraźny oczopląs przy patrzeniu wprostNC
Szczegółowe objaśnienia i zalecane czynności

Do § 14 i 15

Choroby ucha środkowego. Ocena zdolności do służby zależy od stopnia niedosłuchu.

Do § 16

pkt 1 i 2

Kandydata do służby z niedosłuchem dla częstotliwości wysokich w paśmie (od 3000 Hz do 6000 Hz) przy częstotliwości 4000 Hz z ubytkiem słuchu do 25 dB należy kwalifikować jako zdolnego do służby.

pkt 3 i 4

Klasyfikacja uszkodzenia słuchu w paśmie częstotliwości 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz i 3000 Hz (pasmo mowy):

do 25 dB - norma

25-40 dB - lekkie uszkodzenie słuchu

40-70 dB - umiarkowane uszkodzenie słuchu

70-90 dB - znaczne uszkodzenie słuchu

90-120 dB - głębokie uszkodzenie słuchu

powyżej 120 dB - całkowita głuchota.

Wartość ubytku słuchu należy wyliczać jako średnią arytmetyczną z trzech progów częstotliwości.

Uznanie za niezdolnego do służby nie może być oparte na jedynym dostępnym badaniu; w takim przypadku badanie należy powtórzyć.

Przy ocenie narządu słuchu jest wymagane pełne badanie laryngologiczne oraz audiogram.

Do § 18

Każdy przypadek oczopląsu wymaga konsultacji neurologicznej i laryngologicznej.

DZIAŁ  VI

- JAMA USTNA

12345
191Choroby warg i jamy ustnej nieupośledzające mowy i przyjmowania pokarmów lub nieznacznie upośledzające mowęZ/NA/B
2Choroby warg i jamy ustnej upośledzające mowę i przyjmowanie pokarmówNC
201Zapalenie dziąseł i choroby przyzębia upośledzające mowę i przyjmowanie pokarmówNC
211Torbiele okolicy jamy ustnej nieupośledzające mowy i połykaniaZ/NA
2Torbiele okolicy jamy ustnej upośledzające mowę i połykanieNB/C
221Braki i wady uzębienia z utratą zdolności żucia powyżej 50% upośledzające mowę i stan odżywieniaNB/C
Szczegółowe objaśnienia i zalecane czynności

Do § 19

Kwalifikacja do kategorii A/B/C jest uzależniona od stopnia zaawansowania zmian.

Do § 21

Kwalifikacja do kategorii Z/N jest uzależniona od stopnia zaawansowania zmian.

DZIAŁ  VII

- NOS, GARDŁO I KRTAŃ

12345
231Wady wrodzone i nabyte nosa, zatok przynosowych nieupośledzające sprawności ustrojuZ/NA/B
2Przewlekłe choroby, wady wrodzone i nabyte nosa, zatok przynosowych upośledzające sprawność ustrojuNB/C
241Skrzywienie przegrody nosa nieupośledzające drożności nosa lub nieznacznie upośledzająceZA
2Skrzywienie przegrody nosa upośledzające drożność nosaNB/C
251Alergiczne nieżyty górnych dróg oddechowych nieupośledzające sprawności ustrojuZA
2Alergiczne nieżyty górnych dróg oddechowych upośledzające sprawność ustrojuNB/C
261Wady wymowy nieupośledzające zdolności porozumiewania sięZA
2Wady wymowy upośledzające zdolność porozumiewania sięNC
271Wady wrodzone i nabyte gardła, krtani, tchawicy nieupośledzające sprawności ustrojuZA
2Przewlekłe choroby, wady wrodzone i nabyte gardła, krtani, tchawicy upośledzające sprawność ustrojuNB/C
Szczegółowe objaśnienia i zalecane czynności

Do § 23

Według tego paragrafu należy kwalifikować polipy nosa, przerosty małżowin nosowych, zwężenia, zawinięcia nozdrzy tylnych, przednich, przewlekłe zapalenie zatok przynosowych, torbiele zatok, nieżyty błony śluzowej zatok.

Do § 23 i 24

Według tych paragrafów należy kwalifikować choroby upośledzające sprawność ustroju: stałe, znacznego stopnia upośledzenie oddychania przez nos prowadzące do przewlekłych schorzeń uszu, gardła, zatok, nosa i krtani, bezdechu nocnego. Ograniczenia zależą od rodzaju służby. Należy je umieścić w sentencji orzeczenia w przypadku funkcjonariusza przewidzianego do dalszej służby.

Do § 25 i 27

pkt 2

Badanego należy kwalifikować jako niezdolnego do służby, jeżeli występuje znaczny stopień upośledzenia sprawności ustroju.

Do § 27

Według tego paragrafu należy kwalifikować blizny gardła, krtani, tchawicy, nieżyty błony śluzowej gardła, krtani, przerost migdałków podniebiennych.

DZIAŁ  VIII

- UKŁAD ODDECHOWY

12345
281Przewlekła obturacyjna choroba płuc (przewlekłe zapalenie oskrzeli lub rozedma płuc) - postać łagodnaNA/B
2Przewlekła obturacyjna choroba płuc (przewlekłe zapalenie oskrzeli lub rozedma płuc) - postać umiarkowanaNB/C
3Przewlekła obturacyjna choroba płuc (przewlekłe zapalenie oskrzeli lub rozedma płuc) - postać ciężka i bardzo ciężkaNC
4Astma oskrzelowa sporadycznaNA
5Astma oskrzelowa przewlekła łagodnaNB/C
6Astma oskrzelowa przewlekła umiarkowanaNB/C
7Astma oskrzelowa przewlekła ciężkaNC
8Rostrzenie oskrzeli dotyczące mniej niż jednego płata płucaNB/C
9Rostrzenie oskrzeli dotyczące więcej niż jednego płata płucaNC
291Śródmiąższowe choroby płuc bez upośledzenia sprawności czynnościowej ustrojuNA
2Śródmiąższowe choroby płuc upośledzające sprawność czynnościową ustrojuNB/C
3Ubytki tkanki płucnej po zabiegach operacyjnych nieupośledzające wydolności oddechowo-krążeniowejZ/NA/B
4Ubytki tkanki płucnej po zabiegach operacyjnych nieznacznie upośledzające wydolność oddechowo-krążeniowąNB/C
5Ubytki tkanki płucnej po zabiegach operacyjnych znacznie upośledzające wydolność oddechowo-krążeniowąNC
6Przebyta odma samoistna pierwotnaNB/C
7Przebyta odma samoistna nawrotowaNC
Szczegółowe objaśnienia i zalecane czynności

Do § 28

pkt 1-3

Badanie spirometryczne potwierdzi obecność obturacji oskrzeli. Wartości spirometryczne poparte próbą rozkurczową. Wskaźnik FEV1 %VC mniejszy niż 70% oznacza obturacyjną chorobę dróg oddechowych.

W zależności od wartości FEV1 i FVC należy kwalifikować postać:

1) łagodną POCHP, gdy FEV1/FVC < 70%; FEV1 ≥ 80%; objawy obecne lub nie;

2) umiarkowaną POCHP, gdy FEV1/FVC < 70%; 60% ≤ FEV1 < 80%; objawy obecne lub nie;

3) ciężką POCHP, gdy FEV1/FVC < 70%; 40% ≤ FEV1 < 60%; objawy obecne lub nie;

4) bardzo ciężką POCHP, gdy FEV1/FVC < 70%; FEV1 < 40% lub przewlekła niewydolność oddechowa, prawokomorowa niewydolność serca (zespół płucno-sercowy).

pkt 4

Astma oskrzelowa sporadyczna:

1) objawy dzienne - mniej niż raz w tygodniu;

2) objawy nocne - ≤ 2 razy w miesiącu;

3) PEF lub FEV ≤ 80%;

4) zmiana PEF < 20%.

pkt 5

Astma oskrzelowa przewlekła łagodna:

1) objawy dzienne - więcej niż raz w tygodniu, ale mniej niż raz dziennie, mogą zaburzać sen i utrudniać dzienną aktywność;

2) objawy nocne - więcej niż dwa razy w miesiącu;

3) PEF lub FEV ≤ 80%;

4) zmiana PEF 20-30%.

pkt 6

Astma oskrzelowa przewlekła umiarkowana:

1) objawy dzienne - prawie codziennie, konieczność inhalowania krótko działającego β2-mimetyku, codzienne zaostrzenia mogą zaburzać sen i utrudniać codzienną aktywność;

2) objawy nocne - więcej niż raz w tygodniu;

3) PEF lub FEV 60-80%;

4) zmiana PEF > 30%.

pkt 7

Astma oskrzelowa przewlekła ciężka:

1) objawy dzienne - codziennie częste zaostrzenia ograniczające aktywność fizyczną;

2) objawy nocne - częste;

3) PEF lub FEV ≤ 60%;

4) zmiana PEF > 30%.

pkt 8 i 9

Kwalifikacja orzecznicza wymaga konsultacji pulmonologicznej.

Do § 29

Śródmiąższowe choroby płuc stanowią homogenną grupę ponad 100 chorób, których istotą zmian jest ostre i przewlekłe zapalenie obwodowych struktur układu oddechowego (pęcherzyków i oskrzelików) z postępującym zwykle nieodwracalnym włóknieniem w obrębie śródmiąższu i przestrzeni śródpęcherzykowych.

Objawiają się postępującą dusznością wysiłkową, obustronnymi zmianami rozsianymi w obrazie radiologicznym płuc i zaburzeniami restrykcyjnymi w wentylacji.

Schorzenia te obejmują zmiany płucne w chorobach tkanki łącznej, pneumopatie, reakcje polekowe, choroby zawodowe - pylice (krzemice, azbestowe, beryloza), AZPP (alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych), samoistne włóknienie płuc, sarkoidozę i inne rzadkie choroby płuc.

Badanie pod mikroskopem (bronchoskopia) stwierdzające obecność guza w zależności od stadium choroby.

pkt 1 i 2

Kwalifikacja orzecznicza wymaga konsultacji pulmonologicznej.

pkt 3-5

Za ubytek tkanki płucnej nieupośledzający sprawności ustroju uważa się brak jednego segmentu.

W przypadku stwierdzenia przez komisję lekarską ograniczeń należy podać jakie i umieścić je w sentencji orzeczenia.

DZIAŁ  IX

- INNE CHOROBY WEWNĘTRZNE

12345
301Niedokrwistości niedoboroweZ/NA/B/C
2Niedokrwistości hemolityczneNB/C
3Niedokrwistości aplastyczneNC
4NadkrwistośćNB/C
5Zaburzenia krzepnięciaNB/C
311Choroby układu białokrwinkowegoNA/B/C
2Zaburzenia czynności krwinek białychNA/B/C
3Choroby dotyczące układu siateczkowo-śródbłonkowego i chłonnegoNB/C
4Upośledzenie odporności i defekty immunologiczneNC
5Choroby śledzionyNB/C
6Pooperacyjny brak śledziony bez zmian we krwiNB/C
321Niedobory osoczowych czynników krzepnięcia wrodzone i nabyteNC
2ImmunokoagulopatieNB/C
3Skazy krwotoczne naczynioweNB/C
4Skazy krwotoczne w przebiegu chorób tkanki łącznejNB/C
5Skazy krwotoczne płytkowe: trombocytopenie, trombocytemieNB/C
6Skazy krwotoczne płytkowe: trombastenie, trombopatieNB/C
331Skaza moczanowa (dna)NB/C
2Chondrokalcynoza - nieznacznie lub znacznie upośledzająca sprawność ustrojuNB/C
341Układowe choroby tkanki łącznej - kolagenozy nieznacznie upośledzające stan zdrowiaNB
2Układowe choroby tkanki łącznej - kolagenozy znacznie upośledzające stan zdrowiaNC
351Martwicze zapalenie naczyń i inne waskulopatieNB/C
361Zapalenie stawów kręgosłupa i inne seronegatywne zapalenia stawówNB/C
371Reaktywne zapalenie stawówNB/C
381FibromialgiaNB/C
391Zespół metaboliczny nieznacznie upośledzający stan zdrowiaNA/B
2Zespół metaboliczny znacznie upośledzający stan zdrowiaNB/C
401Inne choroby przemiany materii nieznacznie upośledzające sprawność ustrojuNA/B
2Inne choroby przemiany materii znacznie upośledzające sprawność ustrojuNB/C
411Inne nieprawidłowe badania biochemiczne wymagające obserwacji lub diagnostykiNA/B/C
2Odchylenia w badaniu przedmiotowym od stanu prawidłowego wymagające dalszej obserwacji lub diagnostykiNA/B/C
Szczegółowe objaśnienia i zalecane czynności

Do § 30

pkt 1

Rozpoznanie to występuje z niedoboru żelaza, witaminy B12 i kwasu foliowego w organizmie. Kwalifikacja w zależności od stopnia zaawansowania schorzenia. Kobiety Hbg > 11mg%, mężczyźni > 12,5mg% - należy kwalifikować do kategorii Z.

pkt 4

Erytremia. Kwalifikacja orzecznicza wymaga konsultacji hematologicznej.

pkt 5

Małopłytkowość. Dziedziczne niedobory czynników krzepnięcia.

Rozpoznane schorzenia powinny być potwierdzone dokumentacją medyczną z poradni hematologicznej.

Do § 31

pkt 1

Nieprawidłowa leukocytoza, neutropenia, hiperleukocytozy, eozynofilia, leukopenia, limfocytoza.

pkt 2

Nieprawidłowy rozmaz. Nieprawidłowa budowa krwinek. Zaburzenia czynności granulocytów.

pkt 5

Hipersplenizm w przebiegu innych chorób.

Do § 32

pkt 1

Niedobór czynników od I do XII. Według tego punktu należy kwalifikować chorobę Willebranda.

pkt 3

Według tego punktu należy kwalifikować chorobę Rendu-Oslera.

pkt 4

Według tego punktu należy kwalifikować zespół Marfana i inne.

pkt 5

Samoistna, polekowa plamica płytkowa, obniżony poziom płytek. Podwyższony poziom płytek powyżej 450 tys. Nieprawidłowa budowa i czynność płytek przy prawidłowej ich ilości.

Do § 33

pkt 1

Dotyczy badanych bez powikłań narządowych.

pkt 2

Dotyczy badanych z powikłaniami narządowymi skazy moczanowej (artropatia dnawa, zmiany w układzie moczowym - kamica, stany zapalne, guzki dnawe), niezależnie od aktualnej wartości kwasu moczowego w surowicy krwi.

Do § 34 pkt 1 i 2

Według tych punktów należy kwalifikować takie choroby, jak RZS, toczeń rumieniowaty układowy (SLE), zapalenie skórno-mięśniowe i wielomięśniowe, twardzinę układową, zespół Sjögrena. Kwalifikacja orzecznicza wymaga konsultacji reumatologicznej lub obserwacji szpitalnej.

Do § 36

pkt 1

Według tego punktu należy kwalifikować takie choroby, jak łuszczycowe zapalenie stawów, zespół Reitera, zapalenie stawów towarzyszące enteropatiom, zapalenie kostno-stawowe towarzyszące zmianom krostkowym dłoni i stóp oraz zapalenie stawów towarzyszące różnym formom trądziku skóry. Kwalifikacja orzecznicza wymaga konsultacji reumatologicznej, a w przypadku zajęcia skóry - konsultacji dermatologicznej.

DZIAŁ  X

- UKŁAD KRĄŻENIA

12345
421Choroby mięśnia sercowego w okresie wydolności (NYHA I)NA
2Choroby mięśnia sercowego w okresie wydolności serca (NYHA II)NB
3Choroby mięśnia sercowego w okresie wydolności serca (NYHA III i IV)NC
4Choroba niedokrwienna serca stabilnaNB
5Choroba niedokrwienna serca niestabilnaNC
6Zaburzenia rytmu, przewodzenia i automatyzmu łagodneNB
7Zaburzenia rytmu, przewodzenia i automatyzmu ciężkieNB/C
8Wady wrodzone serca i wielkich naczyń nieskorygowane lub niedostatecznie skorygowaneNB/C
9Wady wrodzone serca i wielkich naczyń całkowicie skorygowaneZ/NA
10Wady zastawkowe serca i wielkich naczyń łagodneNA/B
11Wady zastawkowe serca i wielkich naczyń zaawansowaneNC
12Zespół wypadania płatka zastawki dwudzielnejNA/B
13Choroby wsierdziaNB/C
14Choroby osierdziaNB/C
15Omdlenia i utraty świadomościNB/C
16Inne choroby serca i objawy chorób sercaZ/NA/B/C
431Nadciśnienie tętnicze łagodne i umiarkowaneZ/NA/B
2Nadciśnienie tętnicze ciężkie i bardzo ciężkieNC
3Choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych nieupośledzające sprawności ustrojuZA/B
4Choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych nieznacznie i znacznie upośledzające sprawność ustrojuNB/C
5Choroby naczyń żylnych znacznie upośledzające sprawność ustrojuNC
6Inne choroby naczyń upośledzające sprawność ustrojuNB/C
7Przewlekłe leczenie przeciwzakrzepoweNB/C
Szczegółowe objaśnienia i zalecane czynności

Do § 42

pkt 1-3

Obejmuje kardiomiopatię, a także badanych po niedawno przebytym ostrym zapaleniu mięśnia sercowego (12 miesięcy).

pkt 3

Kwalifikacji orzeczniczej dokonuje się na podstawie obecności obiektywnych cech dysfunkcji serca w powiązaniu z klasą niewydolności serca: II, III lub IV - wg NYHA (New York Heart Association). Potwierdzenie badaniami dodatkowymi (echo serca).

pkt 4

Rozpoznania dokonuje się w oparciu o ocenę objawów choroby oraz pogłębioną diagnostykę.

pkt 5

Do grupy podwyższonego ryzyka zalicza się badanych, u których:

- dławica znacznie ogranicza lub uniemożliwia zwykłą aktywność fizyczną - III lub IV klasa wg CCS (Canadiun Cardiovascular Society), a ponadto stwierdza się istotne zmiany w badaniach dodatkowych;

- uzyskano dodatni test wysiłkowy EKG z ograniczeniem tolerancji wysiłku lub

- w badaniu EKG stwierdzono cechy upośledzenia funkcji lewej komory z frakcją wyrzutową poniżej 40%;

- w badaniach obciążeniowych (próbie echokardiograficznej lub scyntygraficznej) stwierdzono zaburzenia kurczliwości lub ubytki perfuzji mięśnia sercowego oraz rozstrzeń lewej komory;

- w badaniu RTG klatki piersiowej stwierdzono powiększenie sylwetki serca i cechy zastoju płucnego;

- w koronarografii obecność choroby wielonaczyniowej.

Badanych po przebyciu ostrego zespołu wieńcowego (zawału serca, niestabilnej dławicy piersiowej) ocenia się wg aktualnego stanu choroby wieńcowej oraz ewentualnego stosowania leków przeciwzakrzepowych. Badanych po zabiegach rewaskularyzacyjnych (PCI, CABG) ocenia się wg aktualnego stanu choroby wieńcowej oraz ewentualnej konieczności przewlekłego stosowania leków pozakrzepowych.

pkt 6

Według tego punktu należy kwalifikować zaburzenia bezobjawowe, niepowodujące zaburzeń hemodynamicznych, nieupośledzające wydolności fizycznej, niestanowiące potencjalnego zagrożenia, niewymagające leczenia - po wykluczeniu choroby serca za pomocą badań pomocniczych (badania echokardiograficznego i testu wysiłkowego EKG). Według tego punktu kwalifikuje się też stwierdzane w przeszłości arytmie.

Nieliczne pobudzenia przedwczesne nadkomorowe, nieliczne pobudzenia przedwczesne komorowe, bloki przedsionkowo-komorowe I stopnia z wąskimi zespołami komorowymi, izolowane bloki jednowiązkowe, izolowany niepełny blok prawej odnogi pęczka Hisa, niewielka bradykardia lub tachykardia u ludzi młodych mogą być traktowane jako wariant normy.

pkt 7

Badanych po elektroterapii (kardiowersji, defibrylacji, ablacji ogniska arytmii, wszczepieniu stymulatora lub kardiowertera-stymulatora) ocenia się zależnie od aktualnego stanu choroby - decyduje stopień korekcji zaburzeń. U badanych z implantowanymi układami stymulującymi uwzględnia się ewentualne ryzyko ich uszkodzenia związane ze specyfiką służby. Zaburzenia nawracające, objawowe, powodujące istotne objawy hemodynamiczne, wymagające leczenia, potencjalnie niebezpieczne, upośledzające wydolność fizyczną.

pkt 8 i 9

Kwalifikacji orzeczniczej dokonuje się z uwzględnieniem aktualnego stanu wydolności krążenia.

pkt 10

Bezobjawowe, niepowodujące istotnych zaburzeń hemodynamicznych, nieupośledzające wydolności fizycznej.

pkt 11

Objawowe, powodujące istotne zmiany hemodynamiczne, z powikłaniami, upośledzające wydolność fizyczną.

Badanych po leczeniu operacyjnym (wymiana zastawki lub zastawek) i innych zabiegach naprawczych należy kwalifikować zależnie od aktualnego stanu hemodynamicznego i stosowanego leczenia przeciwzakrzepowego.

pkt 12

Wypadania płatka (płatków) zastawki mitralnej bezobjawowe, bez zaburzeń rytmu, bez powikłań i bez niedomykalności mitralnej lub ze śladową jedynie jej niedomykalnością nie kwalifikuje się jako dysfunkcji zastawki. Dysfunkcję zastawki z wypadaniem płatka należy kwalifikować według punktu 10.

pkt 13

Dotyczy także stanów po świeżo przebytym infekcyjnym zapaleniu wsierdzia u badanych z dużym ryzykiem nawrotu choroby oraz okresu profilaktyki wtórnej gorączki reumatycznej.

pkt 14

Dotyczy także badanych po niedawno przebytym ostrym zapaleniu osierdzia, szczególnie badanych z dużym ryzykiem nawrotu choroby.

pkt 15

Według tego punktu należy kwalifikować zaburzenia pochodzenia sercowo-naczyniowego.

pkt 16

"Serca sportowca" nie kwalifikuje się jako stanu chorobowego, rozpoznaje się po wykluczeniu chorób serca przez kardiologa.

Do § 43

pkt 1

Przy rozpoznawaniu nadciśnienia tętniczego u badanych należy uwzględnić pomiary ambulatoryjne dokonywane przez pracowników ochrony zdrowia, a także inne badania, na przykład pomiary całodobowe ciśnienia metodą Holtera lub EKG.

pkt 2

Dotyczy badanych z ciężkim, opornym nadciśnieniem tętniczym, utrzymującym się mimo intensywnego, kompleksowego leczenia, jeżeli towarzyszy temu:

- choroba sercowo-naczyniowa (choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, udar niedokrwienny mózgu, krwotok mózgowy, napady przemijającego niedokrwienia mózgu),

- uszkodzenie nerek (niewydolność, białkomocz, nefropatia cukrzycowa), choroba tętnic obwodowych,

- zaawansowana retinopatia (okres III i IV wg K-W).

Długotrwałą cukrzycę traktuje się jako czynnik dodatkowo obciążający. Należy wtedy wykonać badanie echo serca.

pkt 3 i 5

Dotyczy zakrzepowego zapalenia żył, zespołów pozakrzepowych i innych chorób układu żylnego.

pkt 7

Przewlekłe leczenie przeciwzakrzepowe będące skutkiem chorób zakrzepowo-zapalnych oraz chorób zakrzepowo-zatorowych.

DZIAŁ  XI

- UKŁAD TRAWIENNY

12345
441Choroby organiczne i czynnościowe przełyku nieupośledzające sprawności ustroju (na przykład zwężenia, uchyłki)ZA
2Choroby organiczne przełyku upośledzające sprawność ustroju (zwężenia, uchyłki, owrzodzenia, choroba refluksowa przełyku)NB/C
451Przewlekły nieżyt żołądka, dwunastnicy lub jelit, z upośledzeniem sprawności ustrojuNB/C
2Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy bez upośledzenia sprawnościN/ZA
3Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy z licznymi nawrotami z upośledzeniem wagi ciała lub z wrzodem powikłanym krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowegoNB/C
4Stan po częściowej resekcji żołądka z powodu wrzodu lub innych przyczyn, bez upośledzenia sprawności ustrojuZ/NA
5Stan po częściowej resekcji żołądka z powodu wrzodu lub innych przyczyn, z upośledzeniem sprawności ustroju, lub całkowity pooperacyjny brak żołądkaNC
6Stan po zabiegach operacyjnych na jelitach (na przykład resekcje), bez zaburzeń sprawności ustroju. Ileum terminaleZ/NA
7Stan po zabiegach operacyjnych na jelitach (na przykład resekcje), z zaburzeniami sprawności ustrojuNB/C
8Choroby czynnościowe przewodu pokarmowegoZ/NA/B
9Zmiany organiczne jelit nieznacznie upośledzające sprawność ustrojuNB/C
10Zmiany organiczne jelit znacznie upośledzające sprawność ustrojuNC
11Przetoki jelitowe zewnętrzne upośledzające sprawność ustrojuNC
12Zaburzone wchłanianie jelitoweNA/B/C
461Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego lub dróg żółciowych, upośledzające sprawność ustrojuNB/C
2Kamica żółciowa lub inne choroby dróg żółciowychNA/B/C
3Stan po usunięciu pęcherzyka żółciowegoN/ZA/B/C
4Przewlekłe zapalenie wątroby typu B, C i innych, nieupośledzające sprawności ustrojuNA/B
5Przewlekłe zapalenie wątroby upośledzające sprawność ustroju (niedokrwistość, żółtaczka)NC
6Przewlekłe choroby wątroby powstałe w przebiegu innych chorób upośledzające sprawność ustroju (bąblowiec wątroby, sarkoidoza, choroby spichrzeniowe, gruźlica wątroby)NC
7Marskość wątrobyNB/C
8Nieaktywne nosicielstwo HBs Ag+, HCV, HIVNB/C
9Ozdrowieńcy po wirusowym zapaleniu wątroby bez uszkodzenia wątrobyZA/B
10Przebyte pourazowe uszkodzenie wątroby w okresie wydolnościZ/NA/B
471Przewlekłe choroby trzustkiNB/C
481Przepukliny w obrębie jamy brzusznejNA/B
2Przepukliny w bliźnie pooperacyjnej lub nawrotoweNB/C
491Szczeliny i przetoki odbytnicy lub okolicy odbytu i inne choroby odbytuNA/B/C
2Guzy krwawnicze odbytu z owrzodzeniamiNA/B/C
Szczegółowe objaśnienia i zalecane czynności

Do § 45

pkt 2 i 3

Rozpoznanie choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy powinno być oparte na badaniu endoskopowym oraz teście H. Pylori z ostatnich 6 miesięcy.

pkt 7

Badani z nawracającymi biegunkami, trudno poddającymi się leczeniu farmakologicznemu, lub objawami zespołu upośledzonego wchłaniania.

pkt 8

Według tego punktu należy kwalifikować

1) choroby czynnościowe żołądka i dwunastnicy:

a) dyspepsja czynnościowa,

b) zaburzenia odbijania,

c) nudności i wymioty,

d) zespół przeżuwania u dorosłych;

2) choroby czynnościowe jelit:

a) zespół jelita wrażliwego (IBS),

b) wzdęcia czynnościowe,

c) zaparcia czynnościowe,

d) nieokreślone zaburzenia czynnościowe;

3) zespół czynnościowego bólu brzucha (FAPS);

4) choroby czynnościowe pęcherzyka żółciowego i zwieracza Oddiego;

5) choroby czynnościowe odbytu i odbytnicy.

pkt 9

Według tego punktu należy kwalifikować chorobę Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego i inne choroby zapalne jelit.

pkt 12

Według tego punktu należy kwalifikować upośledzone wchłanianie węglowodanów, tłuszczów, aminokwasów, witamin i jonów, na przykład celiakię, chorobę Dühringa, chorobę Whipple'a.

Do § 46

pkt 2

Rozpoznanie powinno zostać potwierdzone cholecystografią, cholangiografią lub USG.

pkt 3

Według tego punktu należy kwalifikować stany po operacjach pęcherzyka żółciowego lub dróg żółciowych, zależnie od stopnia utrzymujących się dolegliwości ograniczających sprawność ustroju.

pkt 4-6

Rozpoznanie przewlekłego zapalenia wątroby potwierdzone konsultacją specjalistyczną.

pkt 8

Dotyczy nieaktywnych nosicieli HBs dodatni, HBV DNA ujemny, ALT-N. W przypadku stwierdzenia ograniczeń lub przeciwwskazań komisja lekarska umieszcza je w sentencji orzeczenia.

pkt 9

Według tego punktu należy kwalifikować wirusowe zapalenie wątroby po leczeniu immunosupresyjnym.

DZIAŁ  XII

- CHOROBY UKŁADU KOSTNO-STAWOWEGO

12345
501Skrzywienie i wady kręgosłupa wrodzone lub nabyte nieupośledzające sprawności ustrojuZ/NA
2Skrzywienie i wady kręgosłupa wrodzone lub nabyte upośledzające sprawność ustrojuNB/C
511Choroby zwyrodnieniowe kręgosłupaNB/C
2Inne choroby kręgosłupa upośledzające sprawność ustrojuNB/C
521Choroby zwyrodnieniowe stawów nieznacznie upośledzające sprawność ustrojuNA/B
2Choroby zwyrodnieniowe stawów znacznie upośledzające sprawność ustrojuNB/C
531Choroby zapalne stawów obwodowych nieznacznie upośledzające sprawność ustrojuNA/B
2Choroby zapalne stawów obwodowych znacznie upośledzające sprawność ustrojuNB/C
541Pourazowe uszkodzenia stawów obwodowych i kręgosłupa upośledzające sprawność ustrojuNB/C
551Choroby tkanek miękkich upośledzające sprawność ustrojuNB/C
561Osteoporoza bez patologicznego złamaniaNA/B
2Osteoporoza ze złamaniem patologicznymNB/C
571Inne choroby kości i chrząstkiNA/B/C
581Zniekształcenie kości miednicy, obręczy barkowej i kończyn (wrodzone, po złamaniach i po stanach zapalnych), bez upośledzenia sprawnościZ/NA
2Zniekształcenie kości miednicy, obręczy barkowej i kończyn (wrodzone, po złamaniach i po stanach zapalnych), upośledzające sprawnośćNB/C
591Brak kończyny górnejNC
2Brak kończyny dolnejNC
3Skrócenie kończyny dolnej powyżej 2 cm z upośledzeniem sprawności ruchowejNB/C
601Zwichnięcie nawykoweNB/C
2Stan po operacji zwichnięć nawykowychNB/C
611Stopa płaska lub wydrążona bez upośledzenia sprawnościZA
2Stopa płaska, koślawa lub wydrążona upośledzająca sprawnośćNB
3Stopa szpotawa, końska, piętowa i inna, znacznie upośledzająca sprawnośćNC
621Poszerzenia żylne bez upośledzenia sprawności ustrojuZA
2Żylaki kończyn bez upośledzenia sprawności ustrojuZ/NA
3Żylaki ze zmianami troficznymi lub owrzodzeniamiNB/C
631Braki palców stópNB/C
641Braki palców rąk nieznacznie upośledzające chwytNB/C
2Braki palców rąk upośledzające chwytNC
3Częściowe braki palców rąk bez upośledzenia chwytuZ/NB/C
4Częściowe braki palców rąk z upośledzeniem chwytuNB/C
5Ograniczenie ruchów palców rąk lub ich przykurcz bez upośledzenia chwytuZ/NB/C
6Ograniczenie ruchów palców rąk lub ich przykurcz z upośledzeniem chwytuNB/C
7Zrośnięcie palców rąk lub palce nadliczbowe bez upośledzenia chwytuZ/NA/B/C
8Zrośnięcie palców rąk lub palce nadliczbowe z upośledzeniem chwytuNB/C
651Kręcz szyiNB/C
2Zniekształcenia lub ubytki klatki piersiowej upośledzające sprawnośćNB/C
Szczegółowe objaśnienia i zalecane czynności

Do § 51

Według tego punktu należy kwalifikować pourazową spondylozę, zespół wąskiego kanału kręgowego i chorobę Forestiera.

Kwalifikacja do kategorii N jest uzależniona od oceny ortopedy.

pkt 1

Decydują objawy kliniczne, a u kandydatów do służby dodatkowo objawy radiologiczne.

Do § 55

Entezopatie. Choroby kaletek maziowych. Stany po urazach układu mięśniowo-więzadłowego.

Do § 57

Według tego punktu należy kwalifikować między innymi zapalenie kości i szpiku, martwicę kości (na przykład choroba Perthesa), chorobę Pageta, osteochondrozę stawu barkowego i miednicy, osteochondrozy młodzieńcze, osteomalację i inne zaburzenia mineralizacji kości

Do § 62 pkt 2

Kwalifikacja orzecznicza wymaga konsultacji chirurgicznej.

DZIAŁ  XIII

- CHOROBY UKŁADU WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO

12345
661Choroby tarczycy bez zmian czynności gruczołu z wolem lub nieupośledzające sprawności ustrojuZA
2Choroby tarczycy ze zmianą czynności gruczołu z wolem lub upośledzające sprawność ustrojuNB/C
3Eutyreoza wymagająca stałej substytucjiNA/B
4Choroba Gravesa-BasedowaNB/C
671Choroby przysadki mózgowejNB/C
2Choroby nadnerczyNB/C
3Choroby gruczołów przytarczycznychNB/C
4Cukrzyca typ I (insulinozależna)NB/C
5Cukrzyca typ II i inne postacie cukrzycyNB/C
6Zaburzenia przemiany węglowodanowej niewymagające stosowania leków przeciwcukrzycowychNA/B
7Wielogruczołowe zaburzenia czynnościowe nieznacznie upośledzające sprawność ustrojuNA/B
8Wielogruczołowe zaburzenia czynnościowe upośledzające sprawność ustrojuNC
9Choroby grasicyNB/C
10Zaburzenia czynności jajnikaZ/NA
11Zaburzenia czynności jąderZ/NA
681Choroby metaboliczne, porfirie, fenyloketonurie, choroby spichrzenioweNB/C
Szczegółowe objaśnienia i zalecane czynności

Do § 66

pkt 1

Według tego punktu należy kwalifikować powiększenie gruczołu tarczowego nieupośledzające przepływu powietrza w drogach oddechowych w czasie wysiłku fizycznego i niedające objawów uciskowych na narządy sąsiednie (przełyk, tchawica).

pkt 2

Powiększenie gruczołu tarczowego stwierdzone palpacyjnie lub wole zamostkowe upośledzające przepływ powietrza w drogach oddechowych (zaburzenia wentylacji, stridor, zaburzenia ruchomości strun głosowych) w czasie spoczynku lub po wysiłku fizycznym albo dające objawy uciskowe na narządy sąsiednie w badaniu rentgenowskim klatki piersiowej.

pkt 2 i 3

Według tego punktu należy kwalifikować wszystkie postacie nadczynności tarczycy poza chorobą Gravesa-Basedowa w okresie remisji oraz niedoczynności tarczycy wyrównane leczeniem substytucyjnym, wrodzony zespół niedoboru jodu, subkliniczną niedoczynność tarczycy z powodu niedoboru jodu, wole nietoksyczne, zapalenie tarczycy.

pkt 4

Kwalifikacja orzecznicza powinna opierać się na dokumentacji leczenia szpitalnego lub w poradni specjalistycznej, niezależnie od aktualnego stanu czynności tarczycy.

Do § 67

Zaburzenia hormonalne u kobiet dotyczące gruczołów płciowych należy kwalifikować zgodnie z oceną endokrynologa bądź ginekologa.

DZIAŁ  XIV

- UKŁAD NERWOWY

12345
691Zespoły bólowe korzeniowe, korzeniowo-nerwowe, splotów nerwowych, nerwobóle pojedynczych lub licznych nerwów z okresowymi niezbyt częstymi zaostrzeniamiNA/B
2Zespoły bólowe korzeniowe, korzeniowo-nerwowe, splotów nerwowych, nerwobóle pojedynczych lub licznych nerwów z częstymi zaostrzeniami i objawami przedmiotowymiNB/C
3Trwałe następstwa chorób lub urazów nerwów obwodowych z zaburzeniami ruchowymi, czuciowymi i troficznymi, upośledzające sprawność ustrojuNB/C
701Następstwa chorób organicznych lub przebytych urazów ośrodkowego układu nerwowego bez wyraźnych zaburzeń mózgowo-rdzeniowych lub z nieznacznymi zmianami, które ze względu na umiejscowienie bądź mechanizmy wyrównawcze nie upośledzają sprawności ustrojuZ/NA/B
2Trwałe następstwa chorób lub urazów ośrodkowego układu nerwowego z zaburzeniami mózgowo-rdzeniowymi, upośledzające sprawność ustrojuNC
3Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowegoNB/C
4Przebyte krwawienie podpajęczynówkowe samoistne (bez stwierdzonego urazu, tętniaka lub nadciśnienia)NB/C
711Choroby układu mięśniowego nieupośledzające sprawności ustrojuZ/NA
2Choroby układu mięśniowego nieznacznie upośledzające sprawność ustrojuNA/B
3Choroby układu mięśniowego upośledzające sprawność ustrojuNC
721Napadowe zaburzenia świadomości o nieustalonej etiologii, migrena oraz inne zespoły bólu głowy bez zmian organicznych w układzie nerwowymNA/B/C
2PadaczkaNC
731Odchylenia w badaniu neurologicznym wymagające dalszej obserwacji i diagnostyki (oczopląs)NA/B/C
Szczegółowe objaśnienia i zalecane czynności

Do § 69

Rozpoznanie nerwobólów i zapaleń nerwów wymaga odpowiedniej dokumentacji specjalistycznej. Kwalifikacja orzecznicza jest uzależniona od tego, w jakim stopniu porażenia (niedowłady), zaburzenia czucia i zaburzenia troficzne - ze względu na umiejscowienie, rozległość i mechanizmy wyrównawcze - upośledzają sprawność ustroju. Obraz kliniczny oraz stopień upośledzenia ustroju i jego funkcjonowanie są podstawą orzekania. Diagnostyka obrazowa pełni jedynie funkcję pomocniczą, a nie stanowi podstawy orzekania (dotyczy szczególnie MRI).

pkt 1-3

Kwalifikacja orzecznicza powinna opierać się na dokumentacji leczenia szpitalnego lub w poradni neurologicznej.

Do § 70

Kwalifikacja orzecznicza powinna opierać się na dokumentacji leczenia szpitalnego, w poradni specjalistycznej neurologicznej lub leczenia w poradni zdrowia psychicznego. W przypadku braku patologii w badaniach obrazowych i bez następstw klinicznych w badaniu neurologicznym i opinii psychologicznej nie wyklucza dalszej służby z ograniczeniem. W przypadku badanych z zaklipsowanym tętniakiem rozwarstwiającym, jeśli w ocenie neurologa i psychiatry stan neurologiczny nie odbiega od normy, należy kwalifikować do kategorii A.

pkt 1-3

Kandydatów po przebytym gruźliczym zapaleniu opon należy oceniać po upływie minimum 5 lat od zakończenia leczenia. Encefalopatię należy kwalifikować według pkt 2 lub 3 w zależności od nasilenia zespołu neurologicznego.

pkt 3

Według tego punktu należy kwalifikować stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex).

Do § 71

Według tego paragrafu należy kwalifikować choroby układu mięśniowego, takie jak zaniki mięśni postępujące, chorobę Thomsena.

Do § 72

Kwalifikacja orzecznicza powinna opierać się na dokumentacji leczenia szpitalnego lub w poradni specjalistycznej.

DZIAŁ  XV

- STAN PSYCHICZNY

12345
741Zaburzenia nerwicowe nieznacznie upośledzające zdolności adaptacyjneZA/B
2Zaburzenia nerwicowe znacznie upośledzające zdolności adaptacyjne, rokujące poprawęNB/C
3Zaburzenia nerwicowe znacznie upośledzające zdolności adaptacyjne, utrwaloneNC
751Reakcja adaptacyjna krótkotrwałaNB
2Reakcja adaptacyjna przedłużonaNC
3Zaburzenie stresowe pourazowe przebyte lub rokujące poprawęNB
4Zaburzenie stresowe pourazowe utrwaloneNC
5Trwałe potraumatyczne zmiany osobowościNC
761Zaburzenia osobowościNC
771Zaburzenia psychotyczne reaktywneNB/C
2Zaburzenia psychotyczne endogenne przebyte bez defektuNB/C
3Zaburzenia psychotyczne endogenne przebyte z defektemNC
4Zaburzenia psychotyczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnychNC
781Szkodliwe używanie alkoholu bez cech uzależnieniaNB
2Zespół uzależnienia od alkoholu w stanie abstynencjiNB/C
3Zespół uzależnienia od alkoholu nierokujący zachowania abstynencjiNC
4Używanie substancji psychoaktywnych innych niż alkohol bez cech uzależnieniaNB/C
5Zespół uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkoholNC
6Inne uzależnienia niezwiązane z używaniem substancji psychoaktywnych, znacząco upośledzające prawidłowe funkcjonowanie jednostkiNC
791Zaburzenia psychiczne pochodzenia organicznego nieznacznie upośledzające zdolności adaptacyjneNB
2Organiczne zaburzenia psychiczne znacznie upośledzające zdolności adaptacyjne, rokujące poprawęNB/C
3Organiczne zaburzenia psychiczne znacznie upośledzające zdolności adaptacyjne, nierokujące poprawyNC
801Zaburzenia nastroju (afektywne) nieznacznie upośledzające zdolności adaptacyjne, rokujące poprawęNB/C
2Zaburzenia nastroju (afektywne) znacznie upośledzające zdolności adaptacyjne, nierokujące poprawyNC
811Obniżenie poziomu funkcjonowania poznawczego prowadzące do zmniejszonej zdolności przystosowania sięNB/C
Szczegółowe objaśnienia i zalecane czynności

Do § 74

Zaburzenia nerwicowe (nerwice) należy rozpoznać w przypadkach czynnościowych zaburzeń emocjonalnych, takich jak np. zaburzenia lękowe, dysfunkcje somatyczne (tzw. nerwice narządowe), zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne), inne zaburzenia nerwicowe.

pkt 1

Dotyczy przypadków z przewagą objawów subiektywnych, bez przedmiotowych cech upośledzenia sprawności ustroju.

pkt 2

Dotyczy badanych z wyraźnymi psychicznymi i somatycznymi objawami nerwicowymi i z względnie niezaburzonym ogólnym przystosowaniem społecznym.

pkt 3

Dotyczy stanów opornych na leczenie, znacznie upośledzających sprawność ustroju i funkcjonowanie społeczne. U badanych rozpoznanie z uwzględnieniem dokumentacji z leczenia w oddziale psychiatrycznym i w poradni zdrowia psychicznego.

Do § 75

Reakcje adaptacyjne (reakcje dezadaptacyjne, reakcje kryzysowe, ostre reakcje na stres, zaburzenia stresowe) to powstające u osób zdrowych psychicznie pod wpływem stresujących wydarzeń lub sytuacji przemijające, niepsychotyczne zaburzenia psychiczne w postaci zaburzeń emocjonalnych (lęk, depresja, napięcie, gniew), zaburzeń zachowania (agresja, autoagresja, ucieczka, izolacja) i postaci mieszanych.

pkt 1

Dotyczy reakcji przebytych lub rokujących ustąpienie w ciągu 9 miesięcy.

pkt 2

Dotyczy przypadków, które mimo leczenia lub innych oddziaływań readaptacyjnych, trwających 9 miesięcy, nie rokują istotnej poprawy. Rozpoznanie ustalać z uwzględnieniem dokumentacji z ewentualnego leczenia w oddziale psychiatrycznym i w poradni zdrowia psychicznego.

pkt 3

O rozpoznaniu decydują:

1) początek zaburzeń w okresie do 6 miesięcy po wyjątkowo stresującym wydarzeniu lub sytuacji (tragiczny wypadek, atak terrorystyczny, katastrofa);

2) obecność związanych z tym zdarzeniem uporczywych, natrętnych wspomnień, przykrych snów;

3) nadwrażliwość na bodźce i sytuacje przypominające stresor oraz tendencja do ich unikania;

4) zaburzenia emocjonalne (np. problemy ze snem, drażliwość, trudność w koncentracji uwagi, nadmierna czujność) dezorganizujące zachowanie i funkcjonowanie społeczne.

Rozpoznanie ustalać po obserwacji i leczeniu w oddziale psychiatrycznym oraz poradni zdrowia psychicznego. Do kategorii C należy kwalifikować badanych, którzy pomimo leczenia i innych oddziaływań readaptacyjnych, trwających 9 miesięcy, nie rokują odzyskania zdolności do służby.

Do § 76 pkt 1

W przypadku podejrzenia zaburzenia osobowości obowiązkowo należy przeprowadzić badanie psychiatryczne. W uzasadnionych przypadkach na podstawie skierowania komisji lekarskiej może być też przeprowadzone badanie psychologiczne.

Do § 77

Rozpoznanie ustalać na podstawie odpisu historii choroby z zakładu psychiatrycznego oraz oceny aktualnego stanu psychicznego.

Do § 78

Przez zespół uzależniania od alkoholu (oraz od innych substancji psychoaktywnych) należy rozumieć stan charakteryzujący się:

1) nieodpartym wewnętrznym przymusem ciągłego lub okresowego spożywania alkoholu;

2) trudnością kontrolowania zachowania związanego z przyjmowaniem substancji, jego rozpoczęcia, zakończenia lub ilości;

3) występowaniem objawów zespołu odstawienia po przerwaniu picia;

4) stwierdzeniem tolerancji, polegającym na potrzebie stosowania coraz większych dawek w celu wywołania skutków powodowanych poprzednio przez dawki mniejsze;

5) narastającym zaniedbywaniem alternatywnych źródeł przyjemności lub zainteresowań z powodu przyjmowania substancji psychoaktywnej; zwiększoną ilością czasu poświęcanego na zdobywanie lub przyjmowanie substancji albo odwracanie następstw jej działania;

6) przyjmowaniem substancji, mimo wyraźnych dowodów jawnie szkodliwych następstw (psychicznych, somatycznych);

7) zmienionym sposobem reagowania na alkohol (ciągi, luki pamięciowe i inne);

8) postępującym przebiegiem, prowadzącym do tak zwanej psychodegradacji.

W przypadku funkcjonariuszy rozpoznanie i kwalifikacje orzecznicze ustalać między innymi na podstawie dokumentacji lekarskiej (z poradni przeciwalkoholowej, poradni zdrowia psychicznego, oddziału odwykowego lub psychiatrycznego) oraz opinii przełożonych.

pkt 1

Stosować w przypadkach sporadycznego nadużywania alkoholu bez cech uzależnienia. Używanie szkodliwe wymaga stwierdzenia, że:

1) sposób przyjmowania substancji powoduje szkody zdrowotne (somatyczne lub psychiczne);

2) szkodliwe przyjmowanie substancji bywa często przedmiotem krytyki ze strony otoczenia i często wiąże się z różnego rodzaju ujemnymi skutkami społecznymi.

pkt 2

Do kategorii B należy kwalifikować warunkowo badanych uzależnionych od alkoholu w trakcie leczenia w specjalistycznym zakładzie odwykowym.

Do kategorii C należy kwalifikować badanych uzależnionych od alkoholu, którzy po warunkowym zakwalifikowaniu przez komisję lekarską do kategorii B przerwali abstynencję lub leczenie odwykowe przed upływem 9 miesięcy od daty jego rozpoczęcia.

Weryfikacji abstynencji oraz ciągłości leczenia dokonywać m.in. na podstawie opinii przełożonych oraz świadectwa zakładu odwykowego.

pkt 3

Według tego punktu należy kwalifikować badanych, u których stwierdzono współwystępowanie objawów psychodegradacji i zmian somatycznych typowych dla przewlekłej intoksykacji alkoholowej.

pkt 4

Dotyczy przypadków odurzania się innymi niż alkohol środkami psychoaktywnymi (narkotykami), na przykład opiatami, substancjami stymulującymi, kanabinolami, halucynogenami, środkami psychotropowymi, gdy brak jest cech uzależnienia od tych środków.

Do kategorii B należy kwalifikować badanych po pierwszym objawionym incydencie odurzenia się wymienionymi środkami psychoaktywnymi.

Do kategorii C należy kwalifikować badanych w przypadku powtórnej intoksykacji.

pkt 5

Dotyczy przypadków uzależnienia od środka psychoaktywnego innego niż alkohol.

pkt 6

Dotyczy uzależnień niezwiązanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych, na przykład hazard, gry komputerowe.

Do § 79

Dotyczy wielopostaciowych zaburzeń psychicznych powodowanych organicznym uszkodzeniem mózgu potwierdzonych:

1) wywiadem (urazy, infekcje i intoksykacje OUN);

2) oceną stanu psychicznego (tzw. cechy zespołu psychoorganicznego);

3) badaniem neurologicznym (objawy ubytkowe);

4) badaniem psychologicznym (tzw. testy organiczne);

5) wynikami badań dodatkowych (EEG, RTG czaszki, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny);

6) innymi wskazującymi na organiczne uszkodzenie OUN.

pkt 1

Dotyczy stanów podobnych do zaburzeń nerwicowych (zespół pourazowy, cerebrastenia, zespoły rzekomonerwicowe) z przewagą objawów subiektywnych, bez somatycznych cech upośledzenia sprawności nastroju.

pkt 2

Dotyczy organicznych zaburzeń osobowości (encefalopatii, łagodnych zaburzeń procesów poznawczych i temu podobnych w okresie leczenia i obserwacji) lub zaburzeń psychicznych pochodzenia organicznego upośledzających funkcjonowanie.

pkt 3

Dotyczy utrwalonych, znacznie nasilonych zaburzeń psychicznych pochodzenia organicznego (niepsychotycznych i psychotycznych) lub organicznych zaburzeń osobowości.

Wymagana dokumentacja z dotychczasowego leczenia szpitalnego i w poradni zdrowia psychicznego.

Do § 80

Dotyczy epizodów maniakalnych, zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, epizodów depresyjnych, zaburzeń depresyjnych nawracających, uporczywych i innych zaburzeń nastroju. Epizody depresyjne należy odróżnić od normalnego przebiegu żałoby po stracie osoby bliskiej.

Do § 81

Ocena poziomu funkcjonowania poznawczego powinna opierać się na wszystkich dostępnych informacjach dotyczących m.in. objawów klinicznych, zachowań adaptacyjnych, wyników testów psychologicznych.

pkt 1

Dotyczy obniżenia poziomu funkcjonowania poznawczego, którego skutkiem jest zmniejszenie zdolności przystosowania się do codziennych wymagań miejsca pracy lub służby, a które nie jest jeszcze diagnozowane jako upośledzenie umysłowe.

DZIAŁ  XVI

- CHOROBY UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO

12345
821Wady rozwojowe nerek lub nerka ruchoma nieupośledzające sprawności ustrojuZA
2Wady rozwojowe nerek lub nerka ruchoma upośledzające sprawność ustrojuNB/C
3Kamica układu moczowego z okresowym wydalaniem złogówZ/NA/B/C
5Kłębkowe zapalenie nerekNB/C
6Krwiomocz i białkomocz o nieustalonej etiologiiNA/B
7Wrodzony lub pooperacyjny brak jednej nerki bez upośledzenia wydolności pozostałej nerkiNA/B
8Wrodzony lub pooperacyjny brak jednej nerki z upośledzeniem wydolności pozostałej nerkiNB/C
9Torbiele nerekZ/NA/B/C
831Nietrzymanie moczuNB/C
2Przewlekłe zapalenie pęcherza moczowegoNA/B/C
3Przewlekłe organiczne choroby pęcherza moczowego upośledzające sprawność ustrojuNB/C
4Przetoki pęcherza moczowegoNC
841Wady wrodzone i nabyte cewki moczowej, prącia, jąderZ/NA/B
851Choroby narządów płciowych męskich upośledzające sprawność ustrojuNB/C
861Zmiany anatomiczne wrodzone narządu rodnego i nabyte (w tym stany pooperacyjne) nieznacznie upośledzające sprawność ustrojuZ/NA/B/C
2Zmiany anatomiczne wrodzone narządu rodnego i nabyte (w tym stany pooperacyjne - endometrium) znacznie upośledzające sprawność ustrojuNC
871Przewlekłe stany zapalne, zakażenia narządu rodnego upośledzające sprawność ustrojuNB/C
881Stan po odcięciu nadpochwowym i wycięciu całkowitym macicy z powodów innych niż nowotwory złośliweZ/NA/B/C
891CiążaKomisja lekarska odstępuje od orzekania
Szczegółowe objaśnienia i zalecane czynności

Do § 82 pkt 9

Kwalifikacja orzecznicza jest uzależniona od wielkości torbieli, ich ilości i upośledzenia funkcji wydzielniczej nerki.

DZIAŁ  XVII

- CHOROBY ZAKAŹNE I PASOŻYTNICZE

12345
901Choroby zakaźne przewodu pokarmowegoNA/B/C
911Gruźlice płucNB/C
2Stan po przebytej gruźlicy płucNA/B/C
3Serowate zapalenie płucNC
4Gruźlica rozsiana (prosówka)NC
5Pozapłucne postacie gruźlicy (gruźlica opłucnej, węzłowa i inne)NC
921Mykobakteriozy (zakażenie prątkami niegruźliczymi)NC
931Choroby odzwierzęceNA/B/C
941Zakażenia przenoszone drogą płciowąNB/C
951Inne choroby wywołane przez krętkiNA/B/C
961Choroby wywołane przez chlamydieNA/B/C
971Choroby wirusowe: zakażenie ośrodkowego układu nerwowegoNC
2Inne wirusowe zakażeniaNA/B/C
981Zakażenie wirusem HIVNB/C
991Grzybice skóryNA/B
2Inne grzybiceNA/B
1001RobaczyceNA/B
1011Choroby wywołane przez pierwotniakiNA/B/C
1021Choroby tropikalneNA/B/C
1031Inne krwiopochodne zakażeniaNB/C
1041BoreliozaNB/C
Szczegółowe objaśnienia i zalecane czynności

Do § 91

Kwalifikacja orzecznicza powinna nastąpić nie wcześniej niż po 12 miesiącach leczenia (wymagana konsultacja pulmonologiczna).

Do § 93

Według tego paragrafu należy kwalifikować brucelozę, leptospirozę.

Do § 94

Według tego paragrafu badanego z kiłą wczesną, wrodzoną i późną należy kwalifikować do kategorii N albo C.

Do § 97 pkt 1

Według tego punktu należy kwalifikować choroby przenoszone przez kleszcze lub komary.

Do § 98

Według tego paragrafu należy kwalifikować w zależności od poziomu limfocytów CD4 oraz stosunku limfocytów CD4 do limfocytów CD8.

Do § 100

Według tego paragrafu należy kwalifikować tasiemczycę, bąblowicę, włośnicę.

Do § 103

Według tego paragrafu należy kwalifikować chorobę ptasią, wąglika, gorączkę Q.

Do § 104

Kwalifikacja orzecznicza jest uzależniona od stopnia zaawansowania schorzenia w oparciu o opinię specjalisty chorób zakaźnych.

DZIAŁ  XVIII

- NOWOTWORY

12345
1051Nowotwory niezłośliwe nieupośledzające sprawności ustrojuZ/NA
2Nowotwory niezłośliwe szpecące lub powodujące zaburzenia czynności narządu lub upośledzające ogólną sprawność ustrojuNA/B/C
1061Nowotwory złośliweNC
2Stan po usunięciu nowotworów złośliwych lub po leczeniu chemioterapią lub radioterapiąNB/C
Szczegółowe objaśnienia i zalecane czynności

Do § 105 i 106

W rozpoznaniu nowotworów bierze się pod uwagę obraz kliniczny, wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych oraz badania histopatologicznego, gdy jest ono niezbędne i możliwe do wykonania.

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. poz. 668).