§ 1. - Wydawanie zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.38.362

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 marca 2005 r.
§  1.
Państwowy powiatowy inspektor sanitarny właściwy dla miejsca, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie są przywożone, wydaje zezwolenie na:
1)
przewóz zwłok albo szczątków ludzkich w granicach państwa:
a)
środkami transportu drogowego - na odległość powyżej 60 km,
b)
środkami transportu kolejowego, lotniczego i wodnego - na każdą odległość;
2)
wywóz zwłok albo szczątków ludzkich poza granice państwa.