§ 8. - Wydawanie spółdzielniom zezwoleń na podlegające prawu górniczemu wydobywanie kopalin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.50.244

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 1962 r.
§  8.
Zezwolenie udzielone na oznaczony okres czasu może być po upływie tego okresu przedłużone, jeżeli nie zachodzą okoliczności, o których mowa w § 6; przedłużenie zezwolenia nastąpi w szczególności, jeżeli przy wydobywaniu kopaliny poniesione zostały przez spółdzielnie znaczne nakłady inwestycyjne.