Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.62.410

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 lipca 1920 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 5 lipca 1920 r.
w przedmiocie wydawania przez Miejski Zakład Kredytowy w Krakowie obligów, na okaziciela opiewających, a to: listów zastawnych, obligacji mieszkaniowych i obligacji komunalnych.

Wydawać się mające przez Miejski Zakład Kredytowy w Krakowie na mocy reskryptu Ministra Skarbu z dnia 6-go grudnia 1919 r. 1. 84200/23113 obligacje mieszkaniowe, t. j, obligacje na okaziciela opiewające, zabezpieczone na wierzytelnościach, poręczonych przez Państwowy fundusz mieszkaniowy, oraz obligacje komunalne, opiewające na okaziciela, zabezpieczone na zobowiązaniach gmin miejskich, poręczonych przez Państwo Polskie, odpowiadają warunkom § 8 ustawy z 27/XII -1905 r. Nr 213 Dz. P. P. austr. i wskutek tego po myśli § 7 tejże ustawy mogą służyć do korzystnego lokowania kapitałów fundacyjnych, zakładów, zostających pod nadzorem publicznym, oraz kapitałów sierocych, fideikomisowych, depozytów niemniej jak i na kaucje wszelkiego rodzaju.