Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1652

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 sierpnia 2018 r.
w sprawie wydawania przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wojskowego żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie oraz żołnierzom niepełniącym czynnej służby wojskowej

Na podstawie art. 67 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa sposób wydawania przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wojskowego oraz normy należności i czas używalności tych przedmiotów:
1) żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie;
2) żołnierzom, którzy nie pełnią czynnej służby wojskowej, do celów związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony.
§  2.  Właściwe terytorialnie wojskowe jednostki budżetowe, na ewidencji których pozostają żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie, wydają przedmioty umundurowania i wyekwipowania tym żołnierzom podczas pełnienia służby rotacyjnie.
§  3.  Normy należności i czas używalności przedmiotów umundurowania i wyekwipowania dla żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie oraz żołnierzy niepełniących czynnej służby wojskowej określają przepisy wydane na podstawie art. 68 ust. 1a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wydawania przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wojskowego żołnierzom niepełniącym czynnej służby wojskowej (Dz. U. poz. 1504), które na podstawie art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2138) utraciło moc z dniem 2 stycznia 2018 r.