Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.19.154

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SPRAW WOJSKOWYCH I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 14 lutego 1930 r.
w sprawie wydawania Dziennika Rozporządzeń Naczelnego Wodza i sposobu obwieszczania rozporządzeń i zarządzeń na obszarze objętym stanem wojennym.

Na zasadzie art. 24 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 stycznia 1928 r. o stanie wojennym (Dz. U. R. P. Nr. 8, poz. 54) zarządza się co następuje:
§  1. Rozporządzenia, zarządzenia, oraz akty prawne, które wydaje Naczelny Wódz w wykonaniu postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 stycznia 1928 r. o stanie wojennym ogłasza się w Dzienniku Rozporządzeń Naczelnego Wodza.

Dziennik Rozporządzeń Naczelnego Wodza jest pismem urzędowem Naczelnego Wodza.

§  2. W Dzienniku Rozporządzeń Naczelnego Wodza powinny być ogłaszane:
a) rozporządzenia w sprawie wprowadzenia lub uchylenia stanu wojennego (art. 2 i 22);
b) rozporządzenia wydawane przez Naczelnego Wodza w myśl art. 11;
c) rozporządzenia dotyczące wprowadzenia lub uchylenia sądów doraźnych (art. 12), o ile wydane zostały przez Naczelnego Wodza;
d) rozporządzenia i zarządzenia Naczelnego Wodza, uchylające na obszarze objętym stanem wojennym rozporządzenia wydane uprzednio na obszarze objętym stanem wyjątkowym (art. 21);
e) inne akty prawne Naczelnego Wodza, których ogłoszenie w Dzienniku Rozporządzeń Naczelnego Wodza powinno nastąpić z mocy szczególnego przepisu.

W Dzienniku Rozporządzeń Naczelnego Wodza mogą być ogłaszane:

a) rozporządzenia i zarządzenia władz administracji ogólnej, dotyczące ograniczeń na obszarze objętym stanem wojennym praw: wolności osobistej (art. 5), nietykalności mieszkania (art. 6), wolności prasy (art. 7), tajemnicy korespondencji (art. 8), prawa koalicji, zgromadzania się i zawiązywania stowarzyszeń (art. 9);
b) rozporządzenia i zarządzenia wojewódzkiej władzy administracji ogólnej, o oddaniu do dyspozycji władz wojskowych organizacyj państwowych, zorganizowanych w sposób wojskowy (art. 17);
c) rozporządzenia i zarządzenia centralnych władz państwowych, posiadające charakter ogólny, a odnoszące się do obszarów objętych stanem wojennym, o ile pośrednio lub bezpośrednio dotyczą interesów związanych z działaniami wojennemi (art. 18);
d) rozporządzenia i zarządzenia, władz wojskowych w sprawie przejścia uprawnień cywilnych władz administracyjnych na władze wojskowe (art. 10);
e) inne rozporządzenia i zarządzenia, których umieszczenie w Dzienniku Rozporządzeń Naczelnego Wodza uzna Naczelny Wódz za wskazane.

Redagowanie Dziennika Rozporządzeń Naczelnego Wodza należy do Generalnego Komisarza Cywilnego.

§  3. Wątpliwości czy dany akt podpada pod postanowienia § 2, względnie inne wątpliwości, wynikające z redagowania i wydawania Dziennika Rozporządzeń Naczelnego Wodza, rozstrzyga Naczelny Wódz po wysłuchaniu Generalnego Komisarza Cywilnego.
§  4. Na każdym, numerze Dziennika Rozporządzeń Naczelnego Wodza umieszcza się: liczbę porządkową w kolejności bieżącej od Nr. 1 - oraz datę wydania, podającą dzień, miesiąc i rok. Miejscowości wydania nie wymienia się, podając jedynie jako miejsce wydania: "Kwatera Główna Naczelnego Wodza".
§  5. Akty prawne wymienione w § 2 powinny być ogłaszane w Dzienniku Rozporządzeń Naczelnego Wodza z powołaniem się na ich podstawę prawną.

Akty prawne wymienione w ustępie pierwszym art. 2 uważa się za prawnie ogłoszone w dniu wydania tego numeru Dziennika Rozporządzeń Naczelnego Wodza, w którym zostały umieszczone.

Moc obowiązująca powyższych aktów prawnych rozpoczyna się w terminie podanym w tych aktach, lub oznaczonym w odnośnej ustawie, a w braku takiego oznaczenia w terminie, oznaczonym w drodze rozporządzenia Naczelnego Wodza.

§  6. Błędy, powstałe przy ogłaszaniu, powinny być prostowane w drodze obwieszczeń Naczelnego Wodza, ogłaszanych w Dzienniku Rozporządzeń Naczelnego Wodza, przez Naczelnego Wodza; sprostowania aktów pochodzących od cywilnych władz i urzędów będą dokonywane przez Generalnego Komisarza Cywilnego na wniosek tych władz i urzędów.
§  7. Dziennik Rozporządzeń Naczelnego Wodza otrzymują bezpłatnie:
a) wszystkie dowództwa, przy których są ustanowieni komisarze cywilni;
b) wszystkie dowództwa wojskowe, urzędujące na obszarze objętym stanem wojennym od dowództw dywizji (równorzędnych) wzwyż;
c) wszystkie urzędujące na obszarze objętym stanem wojennym władze administracji ogólnej;
d) wszystkie władze naczelne i centralne w Państwie.

Bibljoteki publiczne otrzymują na żądanie Dziennik Rozporządzeń Naczelnego Wodza bezpłatnie, o ile go nie otrzymują na mocy innych przepisów.

Naczelny Wódz władny jest ustalić listę innych jeszcze urzędów i instytucyj państwowych i samorządowych, którym należy bezpłatnie rozsyłać Dzienniki Rozporządzeń Naczelnego Wodza.

§  8. Władze administracji ogólnej, tudzież dowództwa, przy których ustanowieni są komisarze cywilni, są obowiązane udostępnić ludności bezpłatne przeglądanie Dziennika Rozporządzeń Naczelnego Wodza.
§  9. Rozporządzenia Naczelnego Wodza, których moc obowiązująca zależną jest od ich obwieszczenia (art. 3 ust. pierwszy, art. 11 ust, ostatni, art. 12 ust. trzeci i piąty) mają być podawane, niezależnie od ich ogłoszenia w Dzienniku Rozporządzeń Naczelnego Wodza, do publicznej wiadomości (obwieszczane) w miejscu ich zastosowania, przez rozplakatowanie w miejscach przeznaczonych dla obwieszczeń - a w każdym wypadku na budynku, w którym mieści się zarząd władzy miejscowej (magistrat, wójtostwo, sołectwo), oraz w którym, się mieści komenda policyjna, a w wypadku niemożności rozplakatowania, w sposób przyjęty w gminie miejscowej do obwieszczania zarządzeń władz.

W ten sam sposób mogą być obwieszczane inne rozporządzenia i zarządzenia Naczelnego Wodza.

§  10. Zarządy władz miejscowych (magistraty, wójtostwa, sołectwa) powinny prowadzić ewidencję obwieszczeń, rozporządzeń i zarządzeń Naczelnego Wodza, wykazującą w jaki sposób i którego dnia dane rozporządzenie lub zarządzenie Naczelnego Wodza zostało podane do publicznej wiadomości w miejscu jego zastosowania.
§  11. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.