Dziennik Ustaw

Dz.U.1943.4.11

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1943 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 1 kwietnia 1943 r.
o wydatkach na Polskie Siły Zbrojne na okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 1943 r.

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyjnej stanowię co następuje:
Art.  1.

W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 1943 r., mogŕ byă dokonywane wydatki na polskie siůy zbrojne do wysokoúci Ł4.445.000.

Art.  2.

Kredyty na wydatki, przewidziane w art. 1, będą otwierane przez Ministra Skarbu na podstawie uchwały Rady Ministrów.

Art.  3.

Wydatki, dokonywane na podstawie dekretu niniejszego, będą pokrywane wpływami z operacji finansowych.

Art.  4.

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrowi Skarbu.

Art.  5.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1943 r.