Wycofanie z obiegu biletów zdawkowych wartości 2 złotych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.109.933

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 grudnia 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 28 listopada 1927 r.
w sprawie wycofania z obiegu biletów zdawkowych wartości 2 złotych.

Na podstawie art. 19 i 20 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. w sprawie zmiany ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P. № 97, poz. 855) zarządzam co następuje:
Bilety zdawkowe wartości 2 złotych z datą 1 maja 1925 r. tracą moc prawnego środka płatniczego z dniem 31 marca 1928 r.

Poczynając od dnia 1 kwietnia 1928 r. do dnia 31 marca 1930 r. powyższe bilety zdawkowe będą wymieniane na monety oraz bilety Banku Polskiego w centralnej kasie państwowej, kasach skarbowych oraz oddziałach Banku Polskiego. Po dniu 1 kwietnia 1930 r. ustaje obowiązek wymiany tych biletów.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Sprostowanie.

W art. 32 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 października 1927 r. o zwalczaniu żebractwa i włóczęgostwa (Dz. U. R. P. № 92, poz. 823), w wierszach 3 i 4 ustępu pierwszego zamiast "o łączeniu niepowiatowych" winno być "o łączeniu się powiatowych".