Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.47.423

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 1922 r.
§  2. Wyznaczenie i kontrolę wyborów w myśl powołanej ustawy i niniejszego rozporządzenia zleca się izbom skarbowym. Delegata Ministerstwa Skarbu w obrębie każdego województwa zamianuje prezes właściwej izby skarbowej, który prześle urzędowy protokuł z wyniku wyborów "w ciągu 24 godzin po ich odbyciu Ministerstwu Skarbu (Urząd nadzoru nad zakładami ubezpieczeń).