Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.47.423

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 27 maja 1922 r.
w przedmiocie wyboru Rady nadzorczej polskiej dyrekcji ubezpieczeń wzajemnych tudzież tymczasowego ustalenia zakresu działania polskiej dyrekcji ubezpieczeń wzajemnych na terenach województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego oraz powiatów: białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego.

Na mocy art. 42 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. o przymusie ubezpieczenia od ognia i o Polskiej Dyrekcji ubezpieczeń wzajemnych (Dz. U. R. P. № 64 poz. 395) zarządzam w rozwinięciu i częściowej zmianie rozporządzeń z dnia 3 września 1921 r. (Dz. U. R. P. № 79 poz. 548) i z dnia 23 grudnia 1921 r. (Dz. U. R. P. 1922 r. № 5 poz. 34) co następuje:
§  1. Przewidziane w art. 25 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 64 poz. 395) wybory radców ubezpieczeniowych na terenach województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego oraz powiatów: białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego należy odbyć w tych powiatach, gdzie samorząd powiatowy już istnieje w ciągu ośmiu tygodni od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. W ciągu następnych czterech tygodni radcowie ubezpieczeniowi upełnomocnieni przez sejmiki, względnie rady powiatowe odbędą zjazd w miejscu siedziby województwa, gdzie drogą tajnego głosowania wybiorą w myśl art. 27 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. członków Rady Nadzorczej i ich zastępców. Za ubezpieczonych w myśl ustawy z dnia 23 czerwca 1921 roku, a tem samem uprawnionych do wyboru radców ubezpieczeniowych, uważa się właścicieli tych nieruchomości, na które rozciąga się przymus ubezpieczeniowy.
§  2. Wyznaczenie i kontrolę wyborów w myśl powołanej ustawy i niniejszego rozporządzenia zleca się izbom skarbowym. Delegata Ministerstwa Skarbu w obrębie każdego województwa zamianuje prezes właściwej izby skarbowej, który prześle urzędowy protokuł z wyniku wyborów "w ciągu 24 godzin po ich odbyciu Ministerstwu Skarbu (Urząd nadzoru nad zakładami ubezpieczeń).
§  3. Wybrani na zasadzie niniejszego rozporządzenia radcowie, wraz z radcami już wybranymi na zasadzie rozporządzenia z dnia 3 września 1921 r. ukonstytuują się jako Rada Nadzorcza polskiej dyrekcji ubezpieczeń wzajemnych, przewidziana art. 18 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. Dzień i miejsce ukonstytuowania Rady Nadzorczej wyznaczy Minister Skarbu po otrzymaniu sprawozdań poszczególnych izb skarbowych o dokonaniu wyborów i zawiadomi o tem listami imiennemi poszczególnych członków.
§  4. Oddziały polskiej dyrekcji ubezpieczeń wzajemnych przewidziane w § 1 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 1921 r. wykonują czynności przygotowawcze związane z wykonaniem przymusu ubezpieczeniowego w myśl art. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. Za czynności przygotowawcze uważa się organizację personalną i biurową, oszacowanie budynków w myśl art. 3 cytowanej ustawy i zestawienie odnośnych rejestrów poborowych. Tam jednakże gdzie przez polską dyrekcję ubezpieczeń wzajemnych zostały ubezpieczenia ostatecznie zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, pozostają w mocy nabyte wskutek tego prawa ubezpieczonych.
§  5. Dostarczenie gminom przez polską dyrekcję ubezpieczeń wzajemnych rejestrów poborowych, przewidzianych w § 2 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 1921 r. nastąpić może dopiero na zasadzie decyzji Rady Nadzorczej, ukonstytuowanej w myśl § 3 niniejszego rozporządzenia i z zachowaniem warunków przewidzianych w ust. 2 art. 42 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r.
§  6. Słowa "w myśl niniejszego rozporządzenia" w § 3 rozporządzenia z dnia 3 września 1921 r. (Dz. U. R. P. № 79 poz. 548) tudzież wszystkie sprzeczne z niniejszem rozporządzeniem postanowienia zostają uchylone.
§  7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.