Art. 8. - [Obowiązek uzgodnienia założeń wydatkowania środków budżetowych z ministrem właściwym do spraw zagranicznych] - Współpraca rozwojowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1425 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2021 r.
Art.  8.  [Obowiązek uzgodnienia założeń wydatkowania środków budżetowych z ministrem właściwym do spraw zagranicznych]

Organ administracji rządowej realizujący zadania z zakresu współpracy rozwojowej, w przypadku wydatkowania środków finansowych, których jest dysponentem, jest obowiązany do uzgodnienia założeń wydatkowania tych środków z ministrem właściwym do spraw zagranicznych.