Art. 7. - [Plan współpracy rozwojowej] - Współpraca rozwojowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1425 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2021 r.
Art.  7.  [Plan współpracy rozwojowej]
1. 
Minister właściwy do spraw zagranicznych na podstawie Programu opracowuje co roku Plan współpracy rozwojowej, zwany dalej "Planem".
2. 
Plan w szczególności określa:
1)
zadania z zakresu współpracy rozwojowej, przewidziane do realizacji w latach budżetowych objętych Planem;
2)
formy współpracy rozwojowej;
3)
wysokość środków finansowych przeznaczonych dla wskazanego państwa rozwijającego się lub na dane zadanie z zakresu współpracy rozwojowej.
3. 
Plan zamieszcza się na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej tego urzędu.