Art. 14. - [Krajowy Koordynator Współpracy Rozwojowej] - Współpraca rozwojowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1425 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2021 r.
Art.  14.  [Krajowy Koordynator Współpracy Rozwojowej]
1. 
Minister właściwy do spraw zagranicznych koordynuje współpracę rozwojową za pośrednictwem Krajowego Koordynatora Współpracy Rozwojowej.
2. 
Krajowego Koordynatora, o którym mowa w ust. 1, powołuje minister właściwy do spraw zagranicznych spośród sekretarzy lub podsekretarzy stanu w urzędzie obsługującym tego ministra.