Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.223.2262

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 października 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 29 września 2004 r.
w sprawie współdziałania straży ochrony kolei z Policją, Strażą Graniczną i Inspekcją Transportu Drogowego

Na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa szczegółowe formy współdziałania straży ochrony kolei z Policją, Strażą Graniczną i Inspekcją Transportu Drogowego.
§  2. Straż ochrony kolei, wykonując zadania określone w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, współdziała z Policją, Strażą Graniczną i Inspekcją Transportu Drogowego.
§  3.
1. Współdziałanie straży ochrony kolei z Policją polega w szczególności na:
1) wspólnym prowadzeniu działań porządkowych na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych;
2) uzgadnianiu, organizowaniu i prowadzeniu wspólnych patroli;
3) zabezpieczaniu miejsca przestępstwa w celu niedopuszczenia do zatarcia śladów i dowodów przed przybyciem organów uprawnionych do prowadzenia śledztwa lub dochodzenia;
4) zabezpieczaniu miejsca wypadków i katastrof kolejowych do czasu przybycia organów, o których mowa w pkt 3;
5) udzielaniu pomocy przez Policję funkcjonariuszom straży ochrony kolei w doprowadzaniu do najbliższej jednostki Policji osób, w stosunku do których zachodzi uzasadniona potrzeba podjęcia czynności wykraczających poza możliwości straży ochrony kolei;
6) wzajemnej wymianie informacji o osobach poszukiwanych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy służbowej i państwowej;
7) udzielaniu pomocy przy ustalaniu danych personalnych osób ujętych;
8) współpracy przy prowadzeniu postępowań;
9) organizowaniu wspólnych szkoleń.
2. Komendanci straży ochrony kolei współdziałają z właściwymi komendantami jednostek terenowych Policji poprzez:
1) wymianę informacji o zagrożeniach bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz porządku na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych;
2) wspólne ustalanie zadań i sposobu ich realizacji dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych;
3) opracowywanie szczegółowych planów współdziałania ze szczególnym uwzględnieniem rejonów, w których występuje nasilenie przestępstw i wykroczeń;
4) ustalanie planów zabezpieczenia stacji i dworców kolejowych w związku ze wzmożonym ruchem pasażerskim.
§  4.
1. Współdziałanie straży ochrony kolei ze Strażą Graniczną polega w szczególności na:
1) przekazywaniu informacji o:
a) przestępstwach i wykroczeniach oraz ich sprawcach, do których ścigania właściwa jest Straż Graniczna,
b) zagrożeniach bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz porządku na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych,
c) nielegalnej migracji i związanych z nią zakłóceniach porządku publicznego;
2) prowadzeniu wspólnych działań:
a) porządkowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz porządku publicznego,
b) związanych z kontrolą legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzanych na obszarze kolejowym,
c) zmierzających do ujawnienia i zatrzymania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, których ściganie należy do właściwości Straży Granicznej;
3) współpracy przy zabezpieczaniu miejsca przestępstwa w zakresie właściwości Straży Granicznej, w celu niedopuszczenia do zatarcia śladów i dowodów przed przybyciem organów uprawnionych do prowadzenia śledztwa lub dochodzenia;
4) współpracy przy zabezpieczaniu miejsc wypadków i katastrof kolejowych do czasu przybycia organów, o których mowa w pkt 3;
5) wzajemnym korzystaniu z psów służbowych wraz z przewodnikiem, pomieszczeń służbowych oraz sprzętu technicznego;
6) prowadzeniu wspólnej działalności szkoleniowej, obejmującej organizowanie wspólnych szkoleń funkcjonariuszy straży ochrony kolei i Straży Granicznej oraz współpracę przy szkoleniu psów służbowych.
2. W zakresie określonym w ust. 1, komendanci straży ochrony kolei współdziałają z właściwymi komendantami jednostek terenowych Straży Granicznej.
§  5.
1. Współdziałanie straży ochrony kolei z Inspekcją Transportu Drogowego polega w szczególności na:
1) przekazywaniu informacji o kolejowych stacjach wykorzystywanych w transporcie kombinowanym;
2) wymianie informacji w zakresie wykonywania przez przewoźników krajowych i międzynarodowych transportu kombinowanego z wykorzystaniem kolejowych stacji, na których następuje zmiana rodzaju transportu, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) opracowywaniu szczegółowych planów współdziałania z uwzględnieniem obszarów kolejowych, w których występuje nasilenie naruszeń odpowiednich przepisów z zakresu transportu drogowego;
4) współpracy związanej z zabezpieczaniem miejsca naruszenia przepisów z zakresu transportu drogowego na obszarze kolejowym, w celu uniemożliwienia zatarcia śladów i dowodów;
5) prowadzeniu wspólnej działalności szkoleniowej, obejmującej organizowanie wspólnych szkoleń funkcjonariuszy straży ochrony kolei i Inspekcji Transportu Drogowego;
6) wzajemnym korzystaniu ze środków łączności w sytuacjach tego wymagających.
2. W zakresie określonym w ust. 1, komendanci straży ochrony kolei współdziałają z właściwymi wojewódzkimi inspektorami Transportu Drogowego.
§  6.
1. Komendanci straży ochrony kolei, zapewniając koordynację wspólnych przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 ust. 1 pkt 2-6 i § 5 ust. 1 pkt 3-6, mogą wyznaczać koordynatorów odpowiedzialnych za prawidłowe prowadzenie tych przedsięwzięć.
2. Koordynatorzy informują komendantów straży ochrony kolei oraz odpowiednio komendantów jednostek terenowych Policji, Straży Granicznej, wojewódzkich inspektorów Transportu Drogowego o przeszkodach w prowadzeniu wspólnych przedsięwzięć oraz sporządzają raporty z ich realizacji.
3. Komendanci straży ochrony kolei mogą zawierać porozumienia, uwzględniając zasady koordynacji, o których mowa w ust. 1 i 2.
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad współdziałania straży ochrony kolei z Policją i Strażą Graniczną (Dz. U. Nr 47, poz. 477), które zgodnie z art. 76 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808) utraciło moc z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.