§ 5. - Współdziałanie organów i instytucji państwowych oraz organizacji społecznych w zakresie zwalczania chorób wenerycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.5.60

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 marca 1971 r.
§  5.
1.
Do zadań wojewódzkiej komisji należy:
1)
opiniowanie wojewódzkiego programu walki z chorobami wenerycznymi,
2)
zgłaszanie wniosków do ogólnokrajowego programu walki z chorobami wenerycznymi,
3)
okresowa ocena realizacji wojewódzkiego programu walki z chorobami wenerycznymi,
4)
opracowywanie wniosków w zakresie doskonalenia metod koordynacji działalności organów i instytucji uczestniczących w realizacji programu walki z chorobami wenerycznymi,
5)
zgłaszanie wniosków w zakresie form pomocy, której powinny udzielać sobie zakłady leczniczo-zapobiegawcze prowadzące walkę z chorobami wenerycznymi,
6)
rozpatrywanie innych spraw z zakresu walki z chorobami wenerycznymi, zgłoszonych przez prezydium rady narodowej lub przez inne organy, instytucje lub organizacje uczestniczące w walce z chorobami wenerycznymi.
2.
W skład wojewódzkiej komisji wchodzą:
1)
przewodniczący, powołany przez prezydium wojewódzkiej (miejskiej w mieście wyłączonym z województwa) rady narodowej, oraz jako członkowie:
2)
po jednym przedstawiciele organów prezydium wojewódzkiej (miasta wyłączonego z województwa) rady narodowej do spraw zdrowia, do spraw wewnętrznych, do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wojskowej i kolejowej służby zdrowia, wojewódzkiego aresztu śledczego komendy wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej, kuratorium okręgu szkolnego, wojewódzkiej komisji związków zawodowych, okręgowego zarządu Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia, okręgowego zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz wojewódzkiego organu Polskiego Czerwonego Krzyża, Związku Młodzieży Socjalistycznej, Związku Młodzieży Wiejskiej, Zrzeszenia Studentów Polskich, Wojewódzkiej Rady Kobiet, Związku Harcerstwa Polskiego oraz dyrektor wojewódzkiej przychodni skórno-wenerologicznej.
3.
Prezydium wojewódzkiej (miejskiej w mieście wyłączonym z województwa) rady narodowej stosownie do warunków i potrzeb lokalnych może powołać do wojewódzkiej Komisji przedstawicieli organizacji nie wymienionych w ust. 2 pkt 2, przedstawicieli zakładów leczniczo-zapobiegawczych lub zakładów pracy.
4.
Wojewódzka komisja uchwala regulamin ustalający szczególowy tryb jej pracy i przedstawia go do zatwierdzenia prezydium wojewódzkiej (miejskiej w mieście wyłączonym z województwa) rady narodowej.